گزارش داوری سومین جایزه طراحی و معماری نما

تهیه و تنظیم: یاسین درودیان

 

مراسم داوری سومين جايزه ی معماری و طراحي نما در تاريخ دهم مهرماه ۹۱ در محل فرهنگسرای قيطريه با حضور نمايندگان برگزار كننده (دبيرخانه‌ی سومين جايزه‌ی

معماری و طراحی نما شامل احمد زهادي، هلنا بهنام و ياسين دروديان) و هيات محترم داوران شامل آقايان دكتر شهاب كاتوزيان، دكتر بيژن صفوی، مهندس ايرج

كلانتری، مهندس شهاب الدين ارفعی و مهندس حميد ميرميران برگزار شد و داوران طی يك جلسه ی چهار ساعته به داوری و صحبت پيرامون آثار پرداختند.

معيارهای اين داوری علاوه بر زيبايی شناسی طرح شامل چگونگی به كارگيری مصالح بر اساس خواص و فناوری آن، موضوعيت طرح، همسازی با اقليم، صرفه جويی

در مصرف انرژی، نوآوری و خلاقيت، فناوری نصب مصالح و اجرای پوسته و بهبود كيفيت جداره ی شهری، و چگونگی كاركرد معمارانه ی نما عنوان شد.

در ابتدای اين جلسه زهادی به توضيح اهداف نشريه از برگزاري اين جايزه كه از سال ۸۸ آغاز شده پرداخت و نحوه ی بررسي كارها و معيارهای نشريه را در بررسی

آثار تبيين كرد. وي در تعريف نما افزود كه سه وظیفهی بنیادی برای این لایه از دیدگاه مجلهی معماری و ساختمان در نظر گرفته شده که یکی استحکام، ساختار،

مهندسی و مصالح آن است، دومي تاثیر بیرون به درون بنا و اینکه چگونه می توان محیط بیرون را از طريق نما به بهترين شكل به داخل آورد و اینکه چگونه میتوان

یک روح معنوی در درون ساختمان از طریق به داخل کشیدن بیرون بنا و محیط ونيز انرژي هاي بيروني ایجاد کرد و وظیفهی سوم همان معنای اصلی نما را در بر دارد

یعنی تاثیر درون بنا از طریق فصل مشترک، روی محیط خارج و به عنوان یک عضو شهری است. اين جايزه میخواهد به طور ریشهای این مساله را بررسی کند که

چگونه میتوان ساختمان را به معماری تبدیل کرد، معیاري را برای طراحي نما بنیان گذاشت و ناهمگونی بناهای امروز را ترميم كرد. همچنين به طور مشخص در پی

وظيفه‌ی سوم نما برای بررسی و داوری آثار و گزينش آنها در كليه ي مراحل داوری است.

سپس بناها در سه رده بندی مسکونی، اداری ذ تجاری و عمومی و بناهای فرهنگی تقسیم شدند که در هر کدام برنده و برگزیدهی خاص خود تعيين شود. همچنین) در

کنار باقی موارد قرار میگیرد. تعداد پروژههای اداری تجاری ۲۴ عدد،  پروژه مسکونی ۱۹ عدد و باقی عمومیعدد) يا بناهای فرهنگی (تعداد ۴ تا) هستند که تعداد

کل پروژهها بدین ترتیب به ۵۲ عدد میرسد. سپس با توضیحات زهادی در مورد شیوهی داوری و معیارهای مجله و اینکه قرار است در پایان از صحبتهاي داوران و

معيارهای آنها بیانیهای به کل جامعه ارایه شود، کار داوری آغاز شد. صحبتهای مهم و کلیدی استخراج شده به صورت گزارش، بیانیه، فیلم و سایر رسانهها در اختیار

عموم مردم و شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت.

مهندس کلانتری هدف از برگزاری این جایزه را ارتقاء کیفیت عمومی معماری کشور و مقایسه کارهای انجام شدهی معاصر عنوان کرد و گفت امروزه نما به عنوان

عنصری جدا از معماری تلقی میشود تا اتفاقات پشت خود را بپوشاند، اما عدم پیوند و اتصال نما به ساختمان نیز برای ما قابل قبول است، به خصوص در وضعیت امروز

جامعهی ما که ایجاد یک نمای زیبا و منظم به عنوان يكی از وظايف معمار میتواند آشفتگی و نابسامانی چشماندازهای شهری را رفع کند.

این فرصتی برای فروشندگان و واردکنندگان مصالح ساختمانی شده تا با توجه به منافع شخصی خود سیل مصالح خارجی نما را بدون توجه به تناسب و نیازهای کشور و

اصالت و هویت معماری وارد کنند و سلیقههای شخصی خود و تولیداتشان را به جامعه و معماران تحمیل کنند، و تغییرات این سلایق نیز بر اساس همین مصالح وارداتی

بوده که به سرعت گسترش پیدا کرده است. اين گروه ها همه جا برای خودشان تبلیغات کردهاند و ساير عرصه ها را تحت الشعاع قرار داده اند. معماران، حوزهی کاری،

وظایف و تعریف آنها تغییر کرده است و نما به صورت تخصصی به دست عدهای خاص افتاده که جداگانه آن را طراحي و اجرا میكنند؛ به طوري كه ديگر نيازی به

معماران نيست و آنها نيز ديگر اين گونه تربيت نمي شوند.

در تمامی ساختمانهای تهران نحوهی استقرار زمین و قطعهبندی در کنار ضوابط شهرداری و آیین نامهها همه چیز را از پیش تعیین کرده است. نماسازی بیتوجه به حس

کلی و عملکرد اصلی بناست و بر اساس شیوههای مهندسی و ساختمان و اصول صحیح ساختمان سازی انجام نمیشود. معماری به دست عدهای سودجو و ناآگاه یا بساز

و بفروش و تاجر افتاده که معماری را بخش بخش کردهاند و هر بخش آن را شرکتی یا گروهی خاص انجام میدهد كه كاري با بخشهاي ديگر آن ندارند. همچنین در پايان

خواسته شد در اين مسابقه هم نما از معماری تفکیک نشود و به عنوان عنصر جداگانهای مطرح نشود.

دكتر كاتوزيان در بيان ديدگاههاي خود پيرامون اين مساله اظهار داشتند نه تنها نما از معماري جدا نيست و نمی توان آن را از باقي ابعاد معماری تفكيك كرد، بلكه از كل

شهر نيز جدا نيست و نما اساسا نمی تواند به صورت تك موضوع و يك شی منفرد ارزشيابی شود؛ بلكه ما نماي شهري داريم، يعني ايده و تصويری كلی از شهر كه آن

را به معماری هايمان تعميم می دهيم.هر نما و هر بنا بايد با كل مجموعه و بستر خود ارتباط و گفتگو داشته باشد و در جايگاه خود قرار گرفته باشد. همچنين تاكيد كردند

كه نمای بنا از باقی مسايل آن بريده و جدا نيست و نبايد ساختمانی را طراحی كرد و در آخر نمايی را روی آن چسباند كه خود به طور جداگانه و بی توجه به معماری و

شخصيت بنا طراحي شده است.

دكتر بيژن صفوی در ادامه ی بحث گفتند هماهنگی مورد نظر این مجله چه در ميان ساختمانها و چه ميان يك ساختمان و نمای آن وجود ندارد و نمونه ی آن هم اکنون در

هیچکدام از آثار ارایه شده به مسابقه دیده نمیشود. اين نماها كه فاقد معماری اند حتی در يك كوچه نيز هماهنگ نيستند ودر نهايت تكثر و پراكندگي ديده می شوند.

امروزه نما برای معماران جوان نما تبدیل به معیار معماری و یک اصل شده که روی آن بیشتر تمرکز کنند و باقی بخشها را فراموش کنند، و همين مساله به كل جامعه و

مسوولين و دست اندركاران واگير كرده كه آنها نيز براي ارزشيابي يك بنا به نماي آن به عنوان ملاك عمل خود توجه مي كنند. هم اکنون مسایل مالی، ضوابط شهرداری

و بمباران مواد و مصالح غلط و وارداتی باعث شده که نما تحت الشعاع آنها به حاشیه رانده شود، در صورتیکه در کشورهای توسعه یافته و ایران سنتی خودمان، اصل

همیشه انسجام و پیوستگی بوده است.


 

مهندس شهاب الدين ارفعی در بيان نظريات خود پيرامون كارها و مسابقه، اظهار داشتند بيشركارهاى ارايه شده‌ى نما در اين مسابقه داراى پلان و برش و حجم و نقشه‌ى

موقعيت به طور كلى هستند و اين نشان مى دهد كه به اين مسايل نيز توجه داشته اند و درون بستر خود كار كرده اند و همچنين آن را تا حدى در كنار ساير ابعاد

معمارى ديده اند.ايشان از طرف مدير مسئول مجله ي معماري و ساختمان دعوت به تهيه ي بيانيه ی جايزه به نمايندگی هيات داوران شدند. لذا نكات مهمی به شرح زير

از طريق ايشان تهيه و به عنوان بيانيه ی سومين جايزه ی طراحی و معماری نما به دفتر مجله ارسال گرديد. در پايان پروژههای برنده و برگزيده پس از چند مرحله

بررسی و بحث هيا داران به قرار زير اعلام گشت:

گروه داوری بر ارزشمند بودن تفكر برگزاري مسابقه و ايجاد زمينهي رقابت بين معماران و هنرمندان تاكيد داشته و با تقدير از برگزاركنندگان اميدوار است نتايج حاصل

از مسابقهی حاضر و ساير مسابقههای مشابه، در ارتقای كيفيت ساخت و ساز در كشور و به خصوص در پايتخت موثر باشد.

گروه داوری با بررسی ۵۲ اثر تحويل داده شده و پس از بررسي عمومی و در بحثهای مرتبط، به دليل گونهگونی نامنسجم آثار، نكات ذيل را شايستهی اعلام و عنايت

ويژه، از سوی معماران و دست اندركاران حرفه يافت.

ـ نمای ساختمان جزء تفكيك ناپذيری از ساير بخشهای بنا بوده و پرداخت به آن، فارغ از كليت بنا توصيه نمیگردد و لازم است اين موضوع در برنامهی دستگاههای

مديريت شهری نيز مورد توجه قرار گيرد.

ـ غلبهی ضوابط و مقررات ساخت و ساز طرحهای تفضيلی (دستور نقشه) به تفكر طراح، بستر طراحی را مخدوش نموده و گروه داوری، ضرورت بازنگری در ضوابط

را يادآوری مینمايد.

ـ لزوم پرداختن دست اندركاران نظام آموزش معماری كشور به مباني طراحي در آثار ارائه شده، به شدت احساس میگردد.

 

ساختمانهای اداری و تجاری :

(دو نفر مشترکا اول + یک نفر برگزیده )

۱) نام پروژه: ساختمان اداری گلفام -

 نام طراح :مهندسان مشاور حرکت سیال (کاترین اسپریدونف ، رضا دانشمیر)

 

۱) نام پروژه: فروشگاه بی نام

 نام طراحان: آقای علی دهقانی ذ علی سلطانی - عاطفه کرباسی

 

برگزیده :

نام پروژه: ساختمان اداری درخشان قطعه ساز سپاهان

نام طراح: آقای علی دهقانی و علی سلطانی

 

ساختمانهای مسکونی:

( دو نفر مشترکا اول + یک نفر برگزیده )

۱) نام پروژه: خانهای در ازنا (موسویان )

 نام طراحان: بهروز شهبازی ذ ندا مصریپور

 

۱) نام پروژه: خانه خیابان سپنتا

نام طراحان: الهام گرامی زاده ذ احسان حسینی

 

برگزیده:

نام پروژه: خانه خیابان آب ۲۵۰

طراح: دفتر فرایند منطقی در طراحی معماری (آقای احسان حسینی )

 

ساختمانهای عمومی:

 (نفر اول + ۲ نفر برگزیده )

۱) نام پروژه: طراحی و ساخت نمازخانه گردشگران محوطه میراث جهانی تخت سلیمان- استان آذربایجان غربی- آقای امیر حسین تبریزی

 

برگزیده:

نام پروژه: کومه های شیشه ای - طراح : آتلیه "ما" ، پلشیر

 

برگزیده:

نام پروژه: آتلیه معماری اصفهان

نام طراح: محمد عرب ذ مینا معین الدینیچاپ