گزارش داوری هفتمین جایزه معماری داخلی ایران
 

به رسم هر سال جایزه معماری داخلی ایران در مهرماه ۱۳۹۳ برگزار گردید. پوستر دعوت و اطلاع رسانی برای شرکتکنندگان در هفتمین جایزه معماری داخلی ایران

را در شماره ۳۸ و ۳۹ مجله معماری و ساختمان (بهار و تابستان ۱۳۹۳) منتشر گردید.

 

معیارهای اعلام شده در فراخوان که اصول داوری نیز از آنجا نشأت گرفته است در پوستر مزبور به شرح زیر منتشر گردید:

 خلاقیت و نگاهی نو.

 توانایی طراح در تحقق مطلوب فعالیتها و تأمین نیازهای روانی و کاربردی در فضای درونی بنا.

 چگونگی و میزان نسبت هماهنگی طرح با ساختار اصلی معماری در جهت تأیید و ارتقاء کیفی آن.

 میزان توجه طراح به بستر اقلیمی، فرهنگی و بومی محل طرح.

 

دبیرخانه جایزه معماری داخلی ایران، واژه معماری داخلی را به شرح زیر تعریف مینماید:

 فضا (مطلوبیت روانی، کارایی عملی، محقق شدن فضای مطلوب برای فعالیتها، همنشینی فعالیتها و فضاها، خلاقیت، تأمین نور طبیعی مطلوب و همخوانی با بستر

فرهنگی و اقلیمی)

 تکنیک (انتخاب درست مصالح، همخوانی شیوهی ساخت با مصالح، کیفیت نهایی، استفاده از فنون نوین و مناسب ساخت، همنشینی درست تأسیسات با فضاهای داخلی)

 عناصر داخلی (خلاقیت، مصالح، نور پردازی، کارایی عناصر، رنگ، نور، بافت، همنشینی عناصر)

 طراحی داخلی (چیدمان و دکوراسیون) عبارت از خلاقیت، شناخت، ریتم، فرم، رنگ، نقطهی اوج و ترکیب در داخل ساختمان.

 

اصول و مبانی داوری:

علاوه بر در نظر گرفتن تعاریف بالا، شرایط زیر نیز در اصول داوری لحاظ گردیده است:

ـ معماری: کاربری، کالبد، حجم، استراکچر کل بنا، روح، حس، زیبایی.

ـ معماری داخلی: استراکچر داخلی، بدنههای داخلی و سقفها ـ عناصر تشکیلدهنده کالبدی معماری داخلی (ستون، در، پنجره، ...)

جلسه داوری هفتمین جایزه معماری داخلی ایران، روز دوشنبه ۱۴ مهر ماه سال ۱۳۹۳ در دفتر معماری کلیاس کویر در تهران، از سوی مجله معماری و ساختمان با

حضور هیات داوران (به ترتیب حروف الفبا): شیرین زیرک، دکتر علی اکبر صارمی، مهدی گرامی، شامیل محمدزاده و محمدرضا نیکبخت و اعضای دبیرخانه جایزه:

(همکاران مجله معماری و ساختمان) برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه احمد زهادی به بیان تعداد کل آثار ارسالی به دبیرخانه که مجموعا ۸۱ پروژه بود پرداخت که از این میان ۲۰ پروژه در بخش مسکونی، ۲۶ پروژه

در بخش اداری، ۲۵ پروژه در بخش تجاری و ۱۰ پروژه در بخش ساختمانهای عمومی قرار میگرفت. سپس وی معیارهای اساسنامه قضاوت جایزهی معماری داخلی

ایران که از سوی فصلنامه تدوین شده بود و شامل مواردی چون خلاقیت، توان طراح در احیا و تامین نیازهای روانی و کاربردی درون فضا، ارتباط با ساختار اصلی

معماری جهت تایید و تکمیل طرح و توجه به بستر اقلیمی، فرهنگی و بومی میشد را شرح داد و معماری داخلی را مجموعهای از فضا تعریف کرد.

پروژههای رسیده در چهار گروه ساختمانی (مسکونی، اداری، تجاری و عمومی) توسط هیات داوران به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفت:


مرحله اول حذفی:

در این مرحله داوران ضمن بررسی شیتهای ارسال شده مربوط به تمامی شرکت کنندگان، نظرخود را در خصوص ادامه رقابت هر طرح جهت راهیابی به مرحله دوم

مشخص نمودند. (هر داور ضمن بحث و بررسی با چسباندن لیبل رنگ مشخص نظر خود را اعلام میکردند.)

در این مرحله تعداد ۱۷ پروژه در گروه ساختمانهای مسکونی، ۲۲ پروژه در گروه ساختمانهای اداری، ۱۴ پروژه در گروه ساختمانهای تجاری، ۴ پروژه در گروه

ساختمانهای عمومی حذف گردید.

 

مرحله دوم حذفی:

در این مرحله نیز پروژهها مجددأ توسط داوران مورد بررسی و بحث قرار گرفت و پس از اعلام نتایج هر داور و دریافت حداکثر سه رأی (لیبل) پروژه حذف میگردید.

در این مرحله فقط ۵ پروژه در گروه ساختمان
های تجاری حذف شد و بقیه پروژهها به مرحله بعدی جهت تأیین رتبه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفتند.
مرحله نهایی:

۳ پروژه در گروه ساختمانهای مسکونی، ۴ پروژه در گروه ساختمانهای اداری، ۶ پروژه در گروه ساختمانهای تجاری و ۶ پروژه در گروه ساختمانهای عمومی به

این مرحله راه یافته و سپس توسط داوران امتیازبندی انحام گردید. در معیار امتیازبندی برای هر پروژه ۲۵ امتیاز در نظر گرفته شد در نتیجه هر کدام از داوران

میتوانستند تا ۵ امتیاز به هر پروژه اختصاص میدهند، که جمع امتیازهای داوران تعیین کننده رتبه نهایی برگزیدگان گردید. طبق نظر هیأت داوری در کنار بخش گروه

ساختمانهای عمومی، گروه ساختمانهای عمومی (مرمت خانههای قدیمی) نیز تعریف گردید، که در این گروه ۳ پروژه شرکت کرده و مقام اول، دوم و تقدیر شده را

کسب نمودند.

رتبه دوم ساختمانهای مسکونی: زهرا آرمند ـ مصطفی امیدبخش 

رتبه سوم مشترک ساختمانهای مسکونی: امیرحسین تبریزی، حامد مرادی الشتر

رتبه اول مشترک ساختمانهای اداری: رنا دیزاین (رضا نحفیان)، پریسا علیمحمدی

رتبه دوم ساختمانهای اداری: سپهر سید کلال ـ نیما میرزا محمدی

رتبه سوم ساختمانهای اداری: لیلا فرزانه

تقدیر شده ساختمانهای اداری: مجتبی محمدظاهری ـ ساناز قائم مقامی ـ معماران مدام

رتبه اول ساختمانهای تجاری: هومن با لازاده

رتبه دوم ساختمانهای تجاری: گروه معماری کانی سواران ـ محمد کانی سواران ـ گل نساء متحد

تقدیر شده ساختمانهای تجاری: فرزاد رستمیفر (مهندسین مشاور آمود)، ایمان امین لاری، مریم منصوری ـ مصطفی آذری، سپیده صناعیـ امین قاسمی (مهندسین

مشاور ایما)

رتبه دوم مشترک ساختمانهای عمومی: مهدی علیرضایی ـ سمیرا ابراهیمی، شادروان سید هادی میرمیران ـ حمید میرمیران

تقدیر شده ساختمانهای عمومی: بهنام میرانیان

رتبه اول ساختمانهای عمومی (مرمت خانههای قدیمی): پدرام پاکزاد ـ فرهاد خادم پور

رتبه دوم ساختمانهای عمومی (مرمت خانههای قدیمی): امیر مسعود انوشفر

تقدیر شده ساختمانهای عمومی (مرمت خانههای قدیمی): مهندسان مشاور پلشیر


نکات مهم مطرح شده توسط داوران در جلسه داوری هفتمین جایزه معماری داخلی ایران:

شیرین زیرک: او در مورد یکی از پروژههای ارائه شده چنین اظهار نظر کرد که: به نظر من اگر قرار بود جایزه مجسمهسازی را به به پروژهای اهداء کنیم میتوانستیم

به این پروژه جایزه دهیم چون یک اثر مجسمهسازی زیبایی خلق شده و همچنین در نقد یکی دیگر از آثار گفتند که در بخش بازسازی نباید نظرات شخصی خود را به

ساختمان تحمیل کرد و اجازه اعمال نظر شخصی را نداریم بلکه با توجه به بافت موجود در معماری پروژه بایستی طراحی و اجرا را به انجام برسانیم. او همچنین در

مورد پروژه دیگری ابراز داشت که فضای داخلی همیشه هم بدون مبلمان قابل امتیازدهی نیست و تناسب معماری سقف، کف و دیوار در داخل ساختمان به تنهایی قابل

قضاوت در حوزه معماری داخلی نیست.

دکتر علی اکبر صارمی: دکتر صارمی ضمن بررسی دقیق تمامی پروژههای شرکتکننده در جایزه نقطه نظرات خود را با دیگر داوران و برگزارکننده مطرح نمودند که

مختصری از آن درج گردیده است: معماری داخلی واقعأ در ایران به نسبت چند سال پیش که ما در جریانش هستیم پیشرفت زیادی کرده و این نشانه پیشرفت جامعه

مدنی است. یعنی جامعه مدنی است که به جایی میرسد که احساس میکند فضا باید فضای خاصی باشد. اما امکان دارد که کیفیتها متفاوت باشد ولی کلاً توجه به این

نکته که چیزی به عنوان معماری داخلی وجود دارد مهم است. او در مورد پروژه کافیشاپ اسپریس گفت: که کار ظریفی است و تراشیده شده مثل یک کار جواهرسازی

و حتمأ اجرای مشکلی هم داشته. در نقد یکی از پروژهها هم این چنین اظهار نظر کردند: با اینکه کمی روی خطهای عمودی فضا کار شده و نورپردازی انحام گرفته اما

گاهی زیاده روی شده است که باعث میشود زود از مُد بیافتد و سپس در جمعبندی اشاره نمودند، هنوز طراحی داخلی گیرا و زیبا زیاد دیده نمیشود، اما سلیقه مردم

کمکم به این سمت میرود و کاش که به این سمت برود. این ساختمانهای رومیسازی و لویی شانزدهم، طراحی داخلی هم همان مجسمه شیر و گاو و پلنگ و مبل استیل

است. او زمانی که دو بوتیک را در بخش ساختمانهای تجاری بررسی میکرد گفت: این پروژه از آنیکی بوتیکتر است، به این لحاظ که معماری داخلی آن طوری

طراحی و اجرا شده که شخصی که قصد خریداری دارد را به داخل جذب میکند، اگرجه کیفیت اجناس دیگری بالاتر باشد، به این معنی که فضای داخلی به کسب و کار

صاحب مغازه کمک زیادی کرده و تأثیرگزار است.

مهدی گرامی: آقای گرامی در یک جمعبندی کلی در مورد پروژههای شرکتکننده اینچنین اظهار نظر کردند: به نظر من پروژههایی که نامزد دریافت جایزه میشوند باید

تجربه جدیدی را در خصوص فضا، جزئیات، مصالح یا تکنیک طراحی، به اشتراک بگزارند. بنابراین بسیاری از پروژهها اگرچه قابل قبول و ارزشمنداند ولی الزاماً

شایسته دریافت جایزه نیستند.

شامیل محمدزاده: او هم اهمیت معماری داخلی را بسیار بالا مطرح نمود و گفت: در بسیاری از پروژههای ارائه شده ترکیب متناسبی را در فضای داخلی ارائه کردهاند.

او در زمان قضاوت پروژه ساختمان آموزشی ـ کارگاهی موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان، هماهنگی رنگها و نورپردازی سقف و دیوارها به نحوی متناسب و

صحیح است که حس خوبی را به فردی که در این فضا قرار میگیرد منتقل میکند. در این شرایط قرارگیری مبلمان در این فضا زیاد تأثیری ندارد و فضا طوری طراحی

و اجرا گردیده که حتی بدون مبلمان و دکوراسیون بسیار مطلوب و دلنشین است. او همچنین نقش فضایی را که معمار در طراحی لحاظ مینماید را در حوزه معماری

داخلی بسیار مؤثر تلقی میکرد و با این پیش فرض قضاوت خود را در مورد پروژهها اعمال مینمود.

محمدرضا نیکبخت: آقای نیکبخت بعد از بررسی پروژههای شرکتکننده پیشنهادی برای طراحان داخلی داشت: طراح داخلی باید از ابتدا مسلط به کاری که میخواهد

انجام دهد باشد و یک برونمایه برای کارش انتخاب کند و نباید هر لحظه از Mondrian تا عالیقاپو را در کارش به کار ببرد. ایشان در مورد کاربردی بودن اجزای

طراحی شده در فضای داخلی هم این طور اظهار نظر کرد: یک طراحی نباید مثل خبر لحظهای باشد، که وقتی آنرا شنیدید دیگر چیزی برای گفتن ندارد و اگر مثلا

فضاهای خالی در این سازه چوبی در یک آشپزخانه وجود دارد بهتر است تبدیل به قفسههایی که کاربری هستند شود. او در مورد مصالح در طراحی داخلی هم گفت:

نوع چوب، بافت چوب و نحوه اتصالاتشان بسیار مهم است. اما در برخی از پروژهها معلوم است که از MDF استفاده شده که با روکش شاید مصنوعی و یا شاید هم

طبیعی روح فضا را سرد کرده.

 

 

بیانیه داوری قرائتشده توسط مهدی گرامی (عضو هیئت داوری هفتمین جایزه معماری داخلی ایران) در مراسم اهداء جوایز در

مجتمع فرهنگی آسمان ـ تهران ـ ۱۷ مهرماه ۱۳۹۳ 

شش سال پیش هنگامی که گزارش داوری نخستین جایزه معماری داخلی را در این سالن بیان مینمودم درکمال نگرانی امیدوار بودیم که این جایزه  بتواند به رشد و

ارتقاء موضوع معماری داخلی و معرفی آن به عنوان موضوعی فراتر از دکوراسیون گام بردارد پرداختن به معماری داخلی و توجه به آن بیانگر رشد جامعه مدنی و

حرکت متمدنانه جامعه است چرا که این موضوع از اساس موضوعی کیفی است.

 جامعهای که آسایش، خوشی و فراتر از آن آرامش را از نیازهای اصلی خود میشناسد و برای رسیدن به آن در بخش های مختلف صرف وقت و هزینه مینماید، نشان

می دهد که مدنیت در آن رو به رشد است. البتّه این مهّم هنگامی به خود شتاب فزاینده میگیرد و در مسیر صحیح خود باقی  می ماند که برای طبقه متوسط جامعه

امکان پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی پدید آید.

امروز شاهد این هستیم که بار دیگر موضوع معماری داخلی به عنوان رشتهای دانشگاهی و حرفهای فراتر از دکوراسیون به رسمیت شناخته

میشود و نه تنها موضوعی لوکس و برای از ما بهتران و نوکیسه ها نیست بلکه ضرورت فضای کار، سکونت، آموزش و تجمع شناخته میشود

ورود پروژههایی از شهرهای،کوچک و بزرگ به این جایزه حکایت از تسری این موضوع در مناطق مختلف کشور دارد و جای بسی خرسندی است که جایزه معماری

داخلی این افتخار را دارد که مشارکتی موثر برای رشد و ارتقاء این حرفه داشته است. ضمن عرض تبریک به نشریه معماری و ساختمان و جناب احمد زهادی

امیدواریم این مسیر همچنان پر شور و هدفمند دنبال شود.

در این دوره ۸۱ پروژه تأیید شده برای قضاوت به گروه داوری متشکل از خانم شیرین زیرک ، استاد ارجمند آقای دکتر علی اکبرصارمی ، آقای  شامیل محمدزاده ،

جناب محمد رضا نیک بخت ، و اینجانب معرفی شد و ۲۰ پروژه در گروه مسکونی و ۲۵ پروژه در گروه تجاری و ۲۶ پروژه در گروه اداری و ۱۰ پروژه در گروه

ساختمان های عمومی، ابتدا بازدید اجمالی و بررسی عمومی از سوی داوران نسبت به پروژه ها صورت پذیرفت و پس از آن برای نحوه داوری تصمیمگیری شد.

روش راه یابی پروژهها به مرحله نهایی روش حذفی بود. به این معنا که تا رسیدن به ۵ ـ ۳ پروژه برای داوری نهایی درهر گروه داوران پس از  بحث و گفتگو

پیرامون هر پروژه نظر خود را نسبت به حذف یا ماندن پروژه از طریق درج برچسب اعلام می نمودند و هر پروژه که داری ۳ برچسب به علامت حذف بود از رسیدن

به مرحله نهایی باز میماند پس از مرحله حذفی ارزیابی داوران از طریق درج امتیاز بر روی پروژههای راه یافته به مرحله نهایی دنبال می شد و هر داور امتیاز ۵ ـ ۱

را بر روی پروژه ثبت می نمود. مبنای امتیاز بر اساس مبانی تدوین شده توسط مشاوران نشریه معماری و ساختمان در سال ۱۳۸۹ بود که عبارتند از  کیفیت فضا،

عناصر داخلی، تکنیک و ارائه و همینطور ارزشهای مورد نظر هر داور بهطور مجزا.

همچنین داوران در این دوره تأکید داشتند که اگر در گروهی هیچ یک از پروژهها نتوانستند از حداقل امتیاز لازم برای کسب عنوان اوّل برخوردار شوند و اگر چه

پروژههای قابل قبولی هستند امّا فراتر از تجارب جاری معماری اقدامی نوآورانه و تجربه جدید که فزونی بخش معماری داخلی نباشد ندارند از اعلام رتبه اول خودداری

نماید.

موضوع دیگر مورد توجه داوران عبارت بود از تفکیک پروژهها در گروه ساختمانهای عمومی، در این گروه پروژه هایی معرفی شدند که شامل بازسازی و مرمت
 
خانه
های قدیمی واجد ارزش برای کاربریهای جدید بود. از آنجا که این موضوع لازم است به جریانی فرهنگی و اجتماعی تبدیل شود. گروه داوران تصمیم گرفتند تا این

 پروژه ها را بصورت مجزا مورد ارزیابی قرار دهند در ارزیابی مرحله نهایی و ۳ پروژه در گروه مسکونی و ۴ پروژه در گروه اداری و ۶ پروژه در گروه تجاری و۳

 پروژه در گروه ساختمان
های عمومی شاخه مرمت و احیا و ۳ پروژه در گروه ساختمانهای عمومی از سوی داوران برگزیده شدند که نتایج آن در این مراسم اعلام
 
خواهد شد
.

                                                                                                                                                     سربلند و پیروز باشد


 
چاپ