تقدیر از معمار معاصر ایران

احمد زهادی


مقدمه

معماری را در شمار یکی از هفت هنر محسوب کردهاند که از دیرباز در زندگی انسانی نقشی اثرگذار داشته است. آن سه اصل ویتروویوسی که دال بر استحکام،

فایدهمندی و زیبایی در معماری است در معماری سنتی ایران نیز منعکس شده استضمن اینکه ریشهها و بنیادهای هر جامعه در فضای معمارانه آن تاثیر دارد

و حیات معماری به عوامل جغرافیایی، تاریخی، باورها و سنتها گره خورده است پس شناخت فضای زندگی اجتماعی و تاریخی و دریافتن ریشههای سنت اندیشه

و زیبایی شناسی از ضروریات حرفه معماری است چنانکه امروز کمتر معمار برجستهای می بینیم که در کنار دانش نظری،  آمیخته به سنت زیستی و فرهنگی

جامعه خود نباشد. حتی معمارانی که در قلمروهای خارج از فضای زیستی خود پروژههای به اصطلاح برون مرزی را در دستور کار خود قرار میدهند به

ناگزیر فضای تاریخی و اقلیمی و بافت فرهنگی آن را مد نظر دارند و ایده و امکان کار خود را در همگرایی با زمینهها و ضرورتهای اقلیم جدید تعریف

میکنند. واقعیت این است که امروزه معماری در ایران و بسیاری از کشورهای مشرق زمین دچار بحران هویت شده است بنابرین آسیبشناسی ریشههای

بحران و چگونگی پدید آمدن آن را باید جدی گرفت و سرسختانه به نقد وضعیت موجود اقدام کرد.


سخنرانی در مراسم

به رسم هر سال مراسم تقدیر از معمار معاصر ایرانی همزمان با مراسم اهداء جوایز معماری داخلی ایران برگزار شده است. اولین دوره این مراسم اختصاص داشت به

آقای مهندس نادر اردلان در سال ۱۳۹۰، دومین برنامه تقدیر از معمار معاصر ایرانی مربوط بود به استاد گرانقدر آقای دکتر ایرج اعتصام، سال گذشته مراسم با شکوهی

داشتیم جهت تقدیر از مهندس بهرام شیردل و امسال هم با افتخار مراسم تقدیر از خانم مهندس فریار جواهریان را برگزار میکنیم.

من اعتقاد دارم که یک رسانه تخصصی و در جایگاه حرفهای در هدایت جریانهای اصیل آن حرفه تاثیر و نقش مهمی دارد که البته این تاثیر بستگی به عملکرد آن

رسانه نیز دارد.

رویکردهای مجله معماری و ساختمان در ایران و مجله بین المللی 2A در سطح خاورمیانه پرداختن به موضوع طبیعت، البته منظورم از طبیعت طراحی با طبیعت و

گفتگو با طبیعت است، در ادامه آن مبحث باغ با رویکردهای هنری و معماری هم مطرح بوده و در این زمینه خانم مهندس جواهریان از حدود ۱۰ سال پیش و از زمانی

که مجله تاسیس شده با ما همگام و هم آموزگار بودهاند. او در زمینه تحقیقات و پژوهش و همچنین طراحی، تجاربی در داخل و خارج از کشور داشته و اندیشههای او در

بسیاری از اوقات به خصوص نگرش به طبیعتراهگشای بسیاری از مسائل در حرفه معماری در کشور خواهد بود، از اینرو با احترامی که برای ایشان و

عملکردشان در این حوزه قائلم متن تقدیر را که به شرح زیر تهیه شده است را قرائت مینمایم:


 


چاپ