گزارش برگزاری چهارمین کنفرانس بینالمللی 2A (معیارهای نو در معماری امروز)

تهران ـ ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۲ ـ فرهنگسرای نیاوران

 

 

کنفرانس با حضور بیش از چهارصد شرکت کننده از معماران در سطح کشور و ۳۰ تن از معماران و دانشجویان آکادمی هنرهای زیبای وین همراه با سه تن از اساتید این

دانشگاه برگزار گردید. ساعت ۹:۳۰ روز پنجشنبه ۲۸ شهریور ماه ابتدا خانم رضایی مدیر بازرگانی مجله معماری و ساختمان خوش آمد و اعلام برنامه نمودند، سپس

آقای پیمان پژوهنده به عنوان نماینده حامی کنفرانس از طرف شرکت آفن و کوبوآ ایراد سخنرانی نمودند و بعد از آن سرکار خانم مهندس الهه رادمهر عضو اصلی هیئت

مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، سخنانی را پیرامون اهداف و معرفی هیئت رئیسه معماری در سازمان سخنرانی نمودند و در این مرحله احمد زهادی

مدیر مسئول و سردبیر هر دو مجله معماری و ساختمان و 2A مقدمهای را به دو زبان فارسی و انگلیسی ابراز نمودند و سپس فیلم کوتاهی که نمایش مصاحبه ایشان با

دکتر بال کریشنا دوشی در هندوستان بود به نمایش گذاشته شد و سپس ایشان به عنوان گرداننده در جلسه حضور و از گلمر خطیبی ـ فریار جواهریان، بهرام شیردل و

Michelle P.Howard

به جایگاه دعوت کرد و ایشان نیز ارائه خودشان را هر کدام در ۳۰ دقیقه انجام دادند بعد از آن استراحت کوتاهی بود و بخش دوم آغاز گردید، در ابتدای این بخش اسطوره

سینمای ایران عباس کیارستمی به جایگاه دعوت شدند و لوح تقدیر 2A از طریق ایشان به همه سخنرانان اهداء گردید و بعد از آن سخنران اطریشی

Christian Frohlich ، هومن بالازاده، علی حمیدی مقدم و رایا شهلایی سخنرانی خود را ایراد نمودند و بدین ترتیب مراسم در ساعت ۱۴ به پایان رسید، به گفته زهادی

CD فیلم این کنفرانس مهم بینالمللی تهیه و توزیع و گزارش جامع آن در دو مجله معماری ساختمان و بینالمللی 2A منتشر میگردد.

 

احمد زهادی

ویترویوس (Vitruvius) نویسنده اولین کتاب معماری در دنیا به نام ده کتاب معماری در سال ۱۵۲۱ میلادی به زبان رومی ترجمه شده و این کتاب اکنون در

Smithsonian Museum of American History نگهداری میشود. مهمترین موضوعی که در این کتاب مطرح شده را به شرح زیر است:

معماری باید به سه اصل وفادار بماند که عبارتند از: استحکام ـ عملکرد ـ زیبایی

در ارزشهای معماری نوین امروز این اصول تغییر بنیادی نکردهاند و در دورههای مختلف نسبت به مسائل اقتصادی، فرهنگی،  سیاسی، زیستمحیطی، اجتماعی،

رفاهی، جوابگو کاربر و محیطی که در آن قرار گرفته، خواهد بود.

 

I would like to state that, Our position and belief in 2A magazine is that, The architectural designs in the contemperory era, should consider, Keep and use its traditional identity, while at the same time incorprate the new and modern methods of architecture where they maybe more practical and suitable for todays need.

 .....................................................................................................................................................................................................

گلمر خطیبی

در گذرگاه زمان معماری و هنرمندان بسیاری در صدد خلق توهمات بصری و فضاهایی اعجابانگیز بودند. روند این رویاسازی در طول تاریخ و فرهنگ موضوع این

گفتار میشود.

 

Mirror mirror on the wall, on present and past

Architects builders and Artists have tried to create illusion and awe ever since there is a record of buildings.It is the course of this illusion making through history and culture which is the subject of this presentation.

 

 .....................................................................................................................................................................................................

فریار جواهریان

بزرگترین گنجینه طرحهای باغ ایرانی را باید در فرش ایرانی جستجو کرد. اگر کمی به طرحهای فرش ایرانی توجه کنیم، میبینیم که تقریبا همه انواع باغهای  ایرانی در

فرشهایمان بافته شدهاند. من یک متخصص فرش نیستم اما سالهاست که راجع به باغ ایرانی تحقیق میکنم و با دانش نسبیای که از باغ ایرانی پیدا کردم به فرشهای

ایرانی نگاه کردم و آنها را به گونههای مختلف تقسیم کردم و از آنجا که فرش ایرانی همیشه در باغهای ایرانی حضور داشته است، من را  برآن داشته که به این

موضوع  نیز بپردازم.

 

The most extensive repertory of Persian Garden designs is to be found in our carpet designs. If we look closely to our carpet designs, we can see that all the various types of garden designs are represented in them. I am not a carpet specialist, but I am a garden scholar, so according to my knowledge of the Persian Garden, I have looked at the Persian carpet and established a typology of Persian carpets, and because the carpet is also always present in the Persian Garden, I have also addressed that issue.

 .....................................................................................................................................................................................................

بهرام شیردل

معماری؛ ترادیسی پدیده اجتماعیـ جغرافیایی

دانش و فن معماری هر سرزمین، با جغرافیا و ساختار اجتماعی مردم آن سرزمین ارتباط دارد. این دانش و فن قابلیت ترادیسی دارد ولی نمیتواند از نقطهای دیگر از

جهان به این جغرافیا وارد شود.

 

Architecture ; Transformation of socio-geographic phenomena

Architectural wisdom and craftsmanship of this region belongs to the geography and the social structure the people of this land. It maybe transformable; but cannot be imported into this geography from another part of the world.

 ..................................................................................................................................................................................................... 

Michelle P.Howard

Vienna and it s Academy of Fine Arts

architectural cultures, roots, beliefs and customs 

In 1688, the painter Peter Strudel opened a private academy which was to become the Academy of Fine Arts Vienna. At that time Vienna was the centre of the Holy Roman Empire under its Emperor Leopold I.The full title of Leopold after he had become emperor went as follows: Leopold I, by the grace of God elected Holy Roman Emperor, forever August, King of Germany, King of Hungary,King of Bohemia, Dalmatia, Croatia, Slavonia, Rama, Serbia, Galicia, Lodomeria, Cumania, Bulgaria, Archduke of Austria, Duke of Burgundy, Brabant, Styria, Carinthia, Carniola, Margrave of Moravia, Duke of Luxemburg, of the Higher and Lower Silesia, of Württemberg and Teck, Prince of Swabia, Count of Habsburg, Tyrol, Kyburg and Goritia, Landgrave of Alsace, Marquess of the Holy Roman Empire, Burgovia, the Enns, the Higher and Lower Lusace, Lord of the Marquisate of Slavonia, of Port Naon and Salines, etc. etc

 ..................................................................................................................................................................................................... 

رایا شهلائی

معماری از گذشته به آینده

مطلبی که میتوان صد درصد در مورد معماری بیان کرد این است که همیشه تحت تاثیر موضوعات و حوادث زمان خویش قرار گرفته است. دنیای امروز با سرعت

سریعی چه خوب و چه بد از همه چیز آگاه میشود و این در دنیای معماری نیز نقش مهمی دارد، به طوری که تبادل نظر، ایدهگیری و سرعت خلاقیت هم چند برابر شده

است و درنتیجه رقابتها افزایش یافته است. تکنولوژی به ما کمک میکند که افکار و طرحهای ذهنمان را سریعتر به حقیقت برسانیم. آینده معماری بنظر میرسد دو

شاخه داشته باشد : ـ معماری پایدار ـ معماری  شفاف با تکنولوژی پیشرفته. در نگاه اول، این دو شاخه شاید جدای از یکدیگر به نظر برسند. اما واقعیت این است که

آینده معماری، ترکیبی از هر دو خواهد بود. آینده معماری قدرت تغییر روش زندگیمان به روش بهتری را دارد.

 

Architecture, from past to future

What we can 100 percently mention about Architecture is that it has always been influenced by the events and matters of its time.Todays world discovers all the global news, whether good or bad with a very fast pace, which has an important role in fast developing, exchanging and inventing new ideas and as a result a higher level competition.Technology assists us to substantiate the thoughts and ideas we have, as fast as it is possible.The future of architecture seems to have two prongs: sustainable design and the sleek, High-tech look. At first glance, these two directions may seem to be mutually exclusive. The truth is that the future of architecture incorporates both types. The future of architecture has the power to change the way we live for the better.

 .....................................................................................................................................................................................................

هومن بالازاده

معماری نور و آجر

ارتباط بین دستاوردهای گذشتگان و حال موضوعی است که طی ادوار مختلف، مطرح و تجربههای مختلفی نسبت به این موضوع انجام شده ولی نکته قابل توجه چنین

تجربههایی، رسیدن به یک بیان نوین از تعاریف و دستاوردهای گذشتگان میباشد. ایجاد رابطه بین مفاهیم گذشته و ابزارهای حال باعث خلق روشهای جدید میگردد که

میتواند به دانش معماری هر منطقهای بیافزاید. به روز کردن هردانش بخش مهمی از پیشبرد روند ارتقای آن میباشد. نمایش دادن ارزشهای فرهنگی، تاریخی یک

کشور و تبدیل آنها به شکل جدید و همراه با تکنولوژی به روز راهی بود که در چند پروژه که تمامی آنها از نظر مقیاس ساخت و ساز بسیار معمولی بوده تجربه

گردید. ایجاد ارتباط با معماری ایران، در شش پروژه از طریق متریال آجر و لعاب و هم چنین ایده استفاده از نور و رنگ تجربه شده.

 

Architecture of light and Brick

The relation between the past and the present achievements is a typical issue that was propounded during the time, so to reach this goal many experiences has taken place.But the main issue of this efforts is to attain a new express of the past definitions and achievements.Making connection between the past concept and the modern technology would create novel methods that could increase the architectural knowledge of any region.A significant part in development process of any knowledge is up to dating it. Presentation of the cultural and historical values of a country and transforming them in a new form by applying modern technology was experienced in some usual projects.Making relation with Iranian architecture, in six projects was experienced by using special material such as brick and glaze and concept of applying light and color.

 .....................................................................................................................................................................................................

Christian Frohlich 

4 criteria for contemporary architecture 

This presentation aims to define 4 basic criteria for a contemporary approach towards design methods which stands for a paradigm shift from the golden idea to a research based attitude which generates architectural proposals mainly by observing things more closely.

This methods were developed over the last years at the institute of art and architecture, academy of fine arts vienna, within the platform CMT | Construction. Material.Technology.

How to design? is one of the most basic questions an architect could ask. Hans Hollein one of the most well-known architects from vienna and alumni of the academy of fine arts, mentioned once back in the 1960ies: Architects should finally stop thinking in materials only . What  I would like to point out in this conference by giving a brief introduction into several projects, is the role of the medium as architectural instrument and the emergence of a new relationship: the one between material and medium, as equal partners and main ingredients for an alternative design approach

 .....................................................................................................................................................................................................

علی حمیدی مقدم

ParDen  استراتژی

پیوند انسان پرسهزن در شهر             

این گفتار روشی رابرای ارائه یک Sample Strategy به عنوان ساختاری در تنظیم توسعه شهر تهران معرفی میکند. شهر تهران در حضور رشته کوه البرز به

عنوان کهنترین و ماندگارترین شاخص شهر تهران و با دو رویکرد مورد بررسی قرار میگیرد که موجب شناسایی نقاطی گیردار در شهر تهرانZoom In و

 Zoom Out  میشود تا توسعه شهر قابل کنترلتر شود. در نتیجه عاملی به عنوان پیونددهنده انسان به شهر معین میشود. در آن صورت است که شهر به عنوان

یک پدیده یکپارچه محسوب تا "اثر شهر" و "اثر بر شهر" بر مبنای هم موضوعی، همزمانی و هممکانی با شرایط زندگی انسان معاصر منطبق شود. این رویداد تغییر 

منجر به محوریت انسان و تحول شیوه زندگی انسان معاصر در پیوند با شهر امروز میشود.(Trriger Event)

 

This article presents a method of sample strategy for a structural development of Tehran.Tehran city embracing Alborz mountain as its oldest and perdurable index, with Zoom In and Zoom Out  approaches goes under analysis which results in identifying outstanding points that makes the city development more manageable and accordingly a factor as linking human to city is defined.In that case, the city would be a unified phenomenon in which «Affect of city » and «Affect On the city » would comply with the conditions of today s life.This trigger event leads to human centrality and changing lifestyle of modern man in connection with contemporary city.

چاپ