یازدهمین جایزه معماری ـ معماری داخلی ایران با ابعاد گسترده و دعوت از شرکتکنندگان پروژههای اجرا شده در داخل کشور توسط فصلنامه معماری و ساختمان برگزار میگردد.

 

برگزارکننده:

دبیرخانه جایزه معماری ـ معماری داخلی ایران / فصلنامه معماری و ساختمان دبیرخانه جایزه، پروژههای مختلف را در مقیاسهای گوناگون، منطبق با شرایط و مدارک در خواستی، دریافت نموده و در جایزه با تعاریف و معیارهای داوری زیر شرکت میدهد:

 

معیارها:

خلاقیت و نگاهی نو.

توانایی طراح در تحقق مطلوب فعالیتها و تأمین نیازهای روانی و کاربردی در فضای درونی بنا.

 چگونگی و میزان نسبت هماهنگی طرح با ساختار اصلی معماری در جهت تأیید و ارتقاء کیفی آن.

 میزان توجه طراح به بستر اقلیمی، فرهنگی و بومی محل طرح.

 

تعاریف:

کیفیت فضا [معماری]: مطلوبیت روانی، کارایی عملی، محقق شدن فضای مطلوب برای فعالیتها، همنشینی فعالیتها و فضاها، خلاقیت، تأمین نور طبیعی مطلوب و همخوانی با بستر فرهنگی و اقلیمی

تکنیک: انتخاب درست مصالح، همخوانی شیوهی ساخت با مصالح، کیفیت نهایی، استفاده از فنون نوین و مناسب ساخت، همنشینی درست تأسیسات با فضاهای ساختمان

عناصر داخلی و خارجی: خلاقیت، مصالح، نور پردازی، کارایی عناصر، رنگ، نور، بافت، همنشینی عناصر

طراحی داخلی: خلاقیت، شناخت، ریتم، فرم، رنگ، نقطهی اوج و ترکیب در فضاهای داخلی.

 

اصول و مبانی داوری:

اصول و مبانی داوری علاوه بر در نظر گرفتن موضوعهای اشاره شده بالا که تعریفی از واژه معماری داخلی است.

موارد زیر نیز مد نظر داوران در قضاوت پروژههای شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت.

معماری: کاربری، کالبد، حجم، استراکچر کل بنا، روح، حس، زیبایی

معماری داخلی: استراکچر داخلی، بدنههای داخلی و سقفها ـ عناصر تشکیلدهنده کالبدی معماری داخلی (ستون، در، پنجره، ...) 

تقسیم کاربری به فعالیتها: فعالیتهایی که امکان تحقق کاربری را فراهم میکنند.

توزیع فعالیتها: تعیین عرصه و حریم (قلمرو) فعالیتها و همنشینی آنها

چیدمان: امکانات، تجهیزات، مبلمان، اکسسوری

کیفیت فضا: ادراک فضا براساس متریال، بافت، رنگ، نور و ایجاد حس مواجهه حرکت ذهن و بدن، درک و آگاهی: معنا ـ پدید آمدن انس و خاطره (احساس تعلق)

نکته: اهمیت و ارزش بررسی پروژههای چاپ شده و شرکتکننده در جایزه معماری داخلی ایران، که توسط هیئت داوران انجام میگردد، بسیار دقیقتر و صحیحتر از بررسی فایل پروژهها و در نهایت انتخاب آنها توسط داوران است

بنابراین، فصلنامه معماری و ساختمان به عنوان برگزار کننده جایزه، ارسال پروژهها و آثار را تا امروز به صورت یک مرحلهای و شیتهای سایز 50 * 70 در نظر گرفته است.

جایزه ( با بررسی: کیفیت فضا، تکنیک، عناصر داخلی، طراحی داخلی و چیدمان) با شرایط زیر و به برندگان تعلق می گیرد:

 

1ـ جایزه معماری ـ معماری داخلی به پروژههای «بازسازی و مرمت» در دو زیر گروه مسکونی و عمومی و به شرح زیر تعلق میگیرد:

ـ  رتبه اول مسکونی: سی و پنج میلیون ریال

ـ رتبه دوم مسکونی: بیست و پنج میلیون ریال

ـ رتبه اول عمومی: سی و پنج میلیون ریال

ـ رتبه دوم عمومی: بیست و پنج میلیون ریال

 

2ـ جایزه معماری ـ معماری داخلی به پروژههای «از طراحی تا اجرای پروژه» در دو زیرگروه ساختمانهای مسکونی و عمومی و به شرح زیر تعلق میگیرد:

ـ رتبه اول مسکونی: سی و پنج میلیون ریال

ـ رتبه دوم مسکونی: بیست و پنج میلیون ریال

ـ رتبه اول عمومی: سی و پنج میلیون ریال

ـ رتبه دوم عمومی: بیست و پنج میلیون ریال

 

 

مهلت ارسال آثار:

ارسال مدارک پروژه به دبیرخانه جایزه از شنبه ۲۴ شهریور ماه تا پایان وقت اداری یکشنبه ۱ مهر ماه ۱۳۹۷ تعیین گردیده است. جلسات داوری 2 و 3 مهرماه در محل دفتر مجله معماری و ساختمان و مراسم اهداء جوایز ۵ مهرماه برگزار میگردد. توجه: در روند داوری در صورت صلاحدید هیئت داوری از طراح جهت توضیح در مورد پروژه، دعوت به عمل آمده و یا بازدید از پروژه انجام خواهد گرفت.

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در جایزه:

تذکر: شرکتکنندگان در یازدهمین جایزه معماری ـ معماری داخلی ایران کلیپ کوتاهی(به مدت ۳۰ ثانیه) از پروژه اجرا شده همراه با مدارک اعلام شده و حداکثر تا یکم مهرماه ۱۳۹۷ به دبیرخانه جایزه تحویل مینمایند{قابل ذکر است، از فیلم های فوق که به دبیرخانه جایزه ارسال می گردد، در صورت نیاز درهیئت داوری و زمان قضاوت به نمایش گذاشته می شود و در روز مراسم نیز برای برندگان و طرح برتر در زمان حضور ایشان در جایگاه پخش می شود، قابل ذکر است که  بدون ارسال فیلم نیز ثبت نام انجام خواهد شد}

 معرفی ساختمان اصلی و زمان ساخت که طرح داخلی مورد نظر در داخل آن اجرا شده است با ارائه نشانی دقیق سایت و در صورت امکان نقشه یک پلان و یک نما از ساختمان اصلی با ذکر مقیاس یا تصاویری از هر یک از نماهای اصلی و محوطه باز ساختمان.

 پلانها و برشها یا تصاویر گرافیکی و سه بعدی طرح با ذکر مقیاس و نام فضا(در صورت موجود بودن).

 نقشههای مربوط به هر یک از عناصر خاص و پیچیده ساخته شده در داخل فضا(اعم از جداکننده سقفها و مبلمان) در مقیاس مناسب.)در صورت موجود بودن)

 معرفی طرح اجرا شده در قالب عکسهای بزرگ و گویا از پروژه که نمایانگر جزئیات طرح و نورپردازی در شب باشند با شرح هر عکس.

 توضیحات لازم در مورد زیر بنا و پیشینه بنا، ایده اصلی طراح، اهداف دنبال شده در طراحی، مزایای گزینه انتخاب شده برای اجرا، موانع و محدودیتهای طرح و اجرا، نقش کارفرما در شکلگیری طرح و... همراه با نمودارهای لازم، تصاویر قبل و بعد بنا و هر آنچه که داوران را در قضاوت طرح یاری کند.

 کلیه نقشهها و عکسها باید روی فوم بُرد به ابعاد  70*50  سانتیمتر )حداقل در ۲ شیت و حداکثر در ۴ شیت(و در یک صفحه توضیحات ارائه گردد.

 ارائه مدارک ارسالی بر روی لوح فشرده(تنها جهت چاپ در فصلنامه شماره ویژه جایزه) برای کلیه شرکتکنندگان اجباری است.

 نام پروژه، محل اجرا، نام کارفرما، نام طراح اصلی یا گروه طراحی که با عنوان صاحب اثر شناخته خواهد شد، نشانی و شمارههای تماس لازم، همکاران اجرایی و تاریخ شروع و خاتمهی طرح و ساخت باید بهصورت جداگانه در یک برگه A4 همراه مدارک توسط شرکتکننده به دبیرخانه ارائه  میگردد و کد چهار رقمی بهعنوان رسید به شرکتکنندگان تحویل داده می شود.

 نام پروژه، نام صاحب اثر، نشانی، شماره تلفن و فکس روی پاکت نوشته شود.

محدودیتی برای ارائه پروژههای متعدد متعلق به یک شخص حقیقی و حقوقی وجود ندارد ولی هر یک از آثار بایستی در پاکتهای جداگانه ارسال و یا در محل دفتر مرکزی جایزه تحویل گردد. تمامی پروژههای شرکتکننده در یازدهمین جایزه معماری داخلی ایران در شماره ۵۶ مجله معماری و ساختمان(شماره ویژه یازدهمین جایزه معماری ـ معماری داخلی ایران) در صورت تمایل شرکت کنندگان منتشر میگردد. در صورت عدم تمایل جهت انتشار پروژه در شماره اختصاصی جایزه در مجله، مراتب بصورت کتبی به دفتر مجله ارسال فرمائید.

مراسم اهدای جوایز روز پنجم مهر ماه سال ۱۳۹۷ برگزار میگردد.

مراسم تقدیر از معمار معاصر طبق برنامه هر ساله همزمان با مراسم اهداء جوایز در همان روز پنجم مهرماه برگزار میگردد.

 

معرفی کارفرمایان :

دبیرخانه جایزه معماری ـ معماری داخلی ایران مراتب سپاس و قدردانی خود را از کارفرمایان محترم مربوط به پروژههای برنده و تقدیر شده را در مراسم اهداء جوایز اعلام خواهد نمود

بدین ترتیب که نام کارفرمایان توسط معماران و شرکت کنندگان در حین ارسال و ثبت نام در دبیرخانه جایزه(در صورت تمایل ایشان) اعلام می گردد و سپس در زمان اعلام نتایج داوری در روز مراسم جایزه ]همزمان با اهداء جوایز به برندگان[، به عملکرد مثبت کارفرمای پروژه نیز اشاره خواهد شد و ایشان نیز همراه با معمار پروژه به جایگاه خواهند آمد و لوح سپاس خود را دریافت می نمایند.

 

 


چاپ