شماره پاییز فصل نامه تخصصی 2A  منتشر شد

موضوعات:

انتشار تمامی پروژه های  کاندید شده در جایزه معماری قاره ای سال 2019 -  انتشار236 پروژه

-           معرفی هیئت داوران

-           گزارش مرحله اول از جایزه

-           درباره Interaction Forum 2019  و انتشار خلاصه ای از ارائه سخنرانان در روز مراسم.

-           دائرة المعارف معماری 2A

-           معرفی شهرهای ایده آل

www.2aincorp.com

چاپ