یادداشت

احمد زهادی


اسکار نیمایر (معمار برزیلی): معماری باید بتواند شادی و نشاط را به فضاهای زیست بشری منتقل کند.

 مجله معماری و ساختمان امسال ششمین دوره جایزه معماری داخلی ایران را برگزار نمود و نتایج آن دراین شماره منعکس گردیده است، امسال نیز مشابه سالهای قبل

به روند برگزاری و تامین شرایط مناسب برای تاثیر این جریان و داشتن محیط روانی مطلوب در زیستگاههای انسانی تلاش گردید.

یکپارچگی عناصر سازنده معماری داخلی و فضای سبز در ساخمانها، ترکیب کالبدی فضای داخل و بیرون ساختمان و رسیدن به کیفیت فضایی مطلوب از اهداف

برگزاری این جایزه است.

اگرچه تب و تاب شهرنشینی در چند دههی اخیر و توسعهی شتابزدهی شهرها و شهرکهای مسکونی، موجب شده که عناصر زیباییشناسانهی بنا تحت شعاع این روند

قرار گرفته و گاه به کلی فراموش شود. اما باور داریم که معماری ایران، تاریخ دارد و معنا. در این وضعیت وقتی در جایزه معماری داخلی شاهد دهها طرح خلاق و نو

آورانه بودیم و برخی طرحها و پروژههای ارسالی به دبیرخانه جایزه بنا به نظر و رای داوران، (که هر یک از چهرههای برجسته معماری کشور محسوب میشوند) واجد

ارزشهای معمارانه کمنظیر بوده و امکان پیشتازی در مسابقات بینالمللی را نیز دارند و چگونه پس از ساعتها بحث و نقد و تحلیل آثار رسیده، هیئت داوران به این

باور مشترک رسیدند که معماران کشورمان با قابلیتهای ویژه و نوآوریهای گستردهای در این جایزه شرکت کردهاند. شاید یکی از دلایل ارتقاء و تعالی کار معماران

جوان همین جایزههای معماری و به وجود آمدن زمینههای رقابت سالم و به دور از حب و بغضهای متداول بوده است، همچنین باید به این نکته نیز توجه کنیم که

استمرار این روند اثر گذار مستلزم به میدان آمدن کارفرمایان و استقبال آنها از اجرای پروژههای برتر معماری است، بیتردید تغییر در فرایند معماری امکانپذیر

نمیشود مگر آنکه سرمایههای مادی و معنوی یکدیگر را دریابند.

 

 همزمان با مراسم اهداء جوایز ششمین جایزه معماری داخلی ایران، به رسم هر سال مراسم تقدیر از معمار معاصر ایران نیز برگزار گردید. این مراسم امسال متعلق به

بهرام شیردل بود، از نظر من، امروزه (در ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر) دفاتر معماری و جوان در سطح کشور با رعایت معماری استاندارد، حرفهای و توسعه یافته جهانی و

موج اتصال آنها به سطح بالاتری در معماری ایران ظاهر گردیدهاند، بسیاری از ایشان طراحی را همگرا با ریشه، تاریخ، مذهب، سنت، فرهنگ و با معیارهای اصولی و

هنری ایرانی در سطح جهان به موازات یکدیگر به حرکت درآوردهاند و این موج همواره تاثیر قابل توجهی در معماری معاصر ایران داشته است، بسیاری از این دفاتر

موفق و جوان دستخوش همکاری و کار آزمودگی در دفتر شیردل و همکاران بودهاند. لذا این مراسم با حضور مدیران این دفاتر و سخنرانی علمی بهرام شیردل و تقدیر

از او انجام گردید.

 

 جزیره قشم: موضوع هویت فرهنگی که عبارت است از تاریخ، گروههای نژادی، باور، رسوم و میراث و همچنین اهمیت جزیره قشم به عنوان یکی از منابع مهم و با

ارزش ایران که هنوز سیاستهای خرد و کلان اقتصادی بر فرهنگ بومینشینی در این منطقه غالب نشده است از نظر مجلات معماری و ساختمان و 2A دارای

اهمیت ویژهای است، لذا در صفحات بعد گزارش گفتگو با مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره منطقه آزاد قشم، همراه با مقدمهای که توسط مهندس ارفعی تحریر گردیده

است، درج و منتشر گردیده است.


چاپ