مسابقه طراحی اجزا و عناصر چیدمان در معماری داخلی
مهر ماه ۱۳۹۲ - تهران

 


 
عباس ریاحی فرد
فریناز رضوی نیکو
مهرماه ایروانیان
 و همکاران
بهرام شکوهیان مهدی گرامی هومن بالازاده و همکاران
مسابقه طراحی بنای جدید کارخانه پرشین استاندارد
اسفند ماه ۱۳۹۱ - تهران
 


 

 
مسابقه معماری شهر آفتاب
مرکز تجارت جهانی فرش ایران
آذر ماه ۱۳۵۸ - تهران