جایزه معماری -معماری داخلی      
فصل نامه معماری و ساختمان از سال 1387 اقدام به برگزاری جایزه معماری، معماری داخلی ایران را نموده است و تا کنون ده دوره این جایزه در مهر ماه هر سال برگزار گردیده و شماره اختصاصی فصل نامه معماری و ساختمان با موضوع فوق الذکر منتشر شده است.
در حال حاضر یکی از مهمترین جایزه های حاضر و معتبر در سطح کشور است و امسال مهرماه 1397 یازدهمین دوره این جایزه برگزار می گردد.

فراخوان یازدهمین جایزه معماری- معماری داخلی ایران
ازدهمین جایزه معماری ـ معماری داخلی ایران با ابعاد گسترده و دعوت از شرکت‌کنندگان پروژه‌های اجرا شده در داخل کشور توسط فصلنامه معماری و ساختمان برگزار می‌گردد. 

برگزارکننده:
دبیرخانه جایزه معماری ـ معماری داخلی ایران / فصلنامه معماری و ساختمان دبیرخانه جایزه، پروژه‌های مختلف را در مقیاس‌های گوناگون، منطبق با شرایط و مدارک در خواستی، دریافت نموده و در جایزه با تعاریف و معیارهای داوری زیر شرکت می‌دهد: 
معیارها:
خلاقیت و نگاهی نو.
توانایی طراح در تحقق مطلوب فعالیت‌ها و تأمین نیازهای روانی و کاربردی در فضای درونی بنا.
چگونگی و میزان نسبت هماهنگی طرح با ساختار اصلی معماری در جهت تأیید و ارتقاء کیفی آن.
میزان توجه طراح به بستر اقلیمی، فرهنگی و بومی محل طرح.
تعاریف:
کیفیت فضا [معماری]: مطلوبیت روانی، کارایی عملی، محقق شدن فضای مطلوب برای فعالیت‌ها، همنشینی فعالیت‌ها و فضاها، خلاقیت، تأمین نور طبیعی مطلوب و همخوانی با بستر فرهنگی و اقلیمی
تکنیک: انتخاب درست مصالح، همخوانی شیوه‌ی ساخت با مصالح، کیفیت نهایی، استفاده از فنون نوین و مناسب ساخت، همنشینی درست تأسیسات با فضاهای ساختمان
عناصر داخلی و خارجی: خلاقیت، مصالح، نور پردازی، کارایی عناصر، رنگ، نور، بافت، همنشینی عناصر
طراحی داخلی: خلاقیت، شناخت، ریتم، فرم، رنگ، نقطه‌ی اوج و ترکیب در فضاهای داخلی.


چاپ