شماره پانزدهم نشریه تخصصی ECO HERITAGE  توسط موسسه فرهنگی و بین المللی اکو(زمستان ۲۰۱۵) منتشر گردید، این نشریه به زبان

انگلیسی و در سطح گسترده بین المللی و بخصوص در کشورهای عضو اکو توزیع می گردد.

موضوع این شماره به معماری معاصر کشورهای عضو اکو (افغانستان، آذربایجان، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه،

ترکمنستان و ازبکستان) اختصاص یافته است.

مقاله مربوط به معماری معاصر کشور توسط احمد زهادی (سردبیر مجله 2A ) تنظیم و مقاله او به عنوان نماینده ای از تصویر معماری معاصر

کشورمان منتشر گردید.

او در مقاله خود، ابتدا تعریفی از معماری و جایگاه آن را در هنر مطرح نموده و سپس تاریخی از معماری را در دوره های قاجار، پهلوی اول، پهلوی

دوم و جمهوری اسلامی (دوران جنگ تحمیلی تا امروز) نقل کرده است. او پس از مطرح نمودن ارزش های معنوی معماری و ریشه های تاریخی آن

در کشورمان، پنج پروژه را به عنوان معماری معاصر کشورمان را معیارهایی که تشریح نموده اند، معرفی کردند (مجتمع ورزشی رفسنجان و ساختمان

کانون وکلای ایران، اثر شادروان سید هادی میرمیران و مهندسان مشاور نقش جهان پارس مجتمع تجاری اداری شاه کرم در کرج- هومن بالازاده،

طرح سینما فرهنگ - بهرام شیردل، مجموعه فرهنگی اصفهان - فرهاد احمدی) همچنین در مقاله خود به نو آوری ها و خلاقیت های موج جوان از

معماران کشور در دو دهه اخیر اشاره نموده که در این بخش پردیس سینمایی پارک ملت را معرفی نمود.

زهادی در مقاله خود به وضعیت آموزش و رسانه های تخصصی در حوزه معماری و تاریخچه آن پرداخت و به جایزه های معمار و معماری داخلی که

توسط (مجله معمار و مجله معماری و ساختمان) برگزار می گردد به عنوان دو حرکت مهم فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد.
چاپ