کنفرانس بینالمللی معماری آسیا در مسیر گذار

۲۳ مهرماه ۱۳۹۴در دانشگاه ITU استانبول

برگزار کننده: مجله بینالمللی 2A

ثبت نام آزاد توسط سایت www.asiaarch2a.com

به منظور سهولت حضور شرکتکنندگان در مراسم جایزه معماری آسیا و ثبت نام برای کنفرانس بینالمللی معماری آسیا در مسیر گذار، تمهیدات

ویژهای از سوی شرکت آرایههای چیدمان کویر حامی اصلی جایزه و کنفرانس، در نظر گرفته شده است.

اطلاعات تماس شرکت آرایههای چیدمان کویر:

تلفن: ۲۳ـ ۸۸۰۶۵۸۲۱ ـ۰۲۱

www.kavirara.com

info@kavirara.comچاپ