مرکز مطالعات ساختمانهای پایدار و پاسخگو به محیط زیست

(صدور گواهینامه)

Center for Promotion of Sustainable &  Environment, Responsive Buildings - Asia

www.sbc2a.com


مجله بینالمللی 2A طی ده سال گذشته با برگزاری چندین رویداد بینالمللی معماری، در مبحث طراحی پایدار شرکت فعال داشتهاند و با دعوت از تعداد زیادی از پژوهشگران، معماران، استادان دانشگاه و دیگر کارشناسان مرتبط با این رشته و مصاحبه با آنها و انتشار مقالهها و پروژههایشان در این نشریه بینالمللی، با تمرکز بر پایداری و ملاحظات محیطی در معماری، این موضوع را حمایت و ترویج کردهاند. با این کار، یک تریبون بینالمللی برای تعامل همه متخصصان این رشته ایجاد شده که امکان مشارکت و ارائه پروژههایشان را در سطح ملی و بینالمللی فراهم میکند.

این فصلنامه، مرکز (غیر انتفاعی) ارائه و مطالعات پایداری و ساختمانهای پاسخگو به محیط زیست را تأسیس کرده است.

در این مرکز، مباحث پایداری از قبیل انرژی، طبیعت و محیط زیست، معماری سبز، فرهنگ و اجتماع پرداخته و در بخش مجزایی، به ساختمانهای اجرا شده که توسط معمار طرح معرفی میگردند و گواهینامه تعلق میگیرد.

گواهینامه در سه سطح (با توجه به امتیاز آورده) تنظیم میگردد و در مراسم اهداء جوایز معماری آسیا (در بخش جداگانه) در هر سال به شرکتکنندگان واجد شرایط (پس از بررسی طبق ضوابط) تقدیم میگردد.

هدف و مأموریت این مرکز، ترویج پایداری در طراحی، ساخت و عملکرد ساختمانهای احداث شده در کشورهای آسیایی همچنین معرفی ساختمانها، سازندگان و معماران شاخص در زمینه پایداری در یزرگ ترین قاره دنیاست. شرکت کنندگان واجد صلاحیت، گواهی "ساختمان پایدار و پاسخگوی محیط زیست در آسیا" را دریافت خواهند کرد.

مجله 2A همراه با چندین سازمان و انجمن، گروه های دانشگاهی و پژوهشگران فعال در زمینه طراحی پایدار و امنیت محیط در معماری، همکاری مینماید. علاوه بر این، مجله 2A، پروژههایی که گواهینامه از این مرکز دریافت مینمایند را منتشر و معرفی خواهند کرد. برخی از معماران که فعالانه با این مرکز همکاری میکنند، دیدگاهها و تعبیرشان از موضوع "طراحی پایدار در معماری" را طی مصاحبه اختصاصی در اختیار این مرکز قرار دادهاند که در بخش "دیدگاه" ارائه گردیده است.


رسالت حرفهای این مرکز علمی و پژوهشی به شرح زیر است:

ـ برجسته کردن اهمیت حیاتی طراحی پایدار

ـ رعایت امنیت محیطی

ـ مصرف صحیح انرژی

ـ استفاده از انرژیهای پاک همچون انرژی خورشید و باد، به جای منابع انرژی مولد دیاکسید کربن

ـ خلاقیت، و مهارت‌‌های جدید طراحی که ضوابط تازهای از پایداری پدید خواهند آورد

ـ شرح و توضیح ویژگیهای طرح پایدار (مکان، مصالح، دسترسی آسان به وسائل حمل و نقل، کارآیی بهتر انرژی و ...)

ـ در نظر داشتن هویت منطقهای (تصویر ساختمانی با هویت جغرافیایی قوی منطقه)

ـ زیرساخت پایدار (به حداقل رساندن اثرات فرایند ساخت و ساز و نگهداری ساختمان بر محیط). ساختمان باید فاقد ـ یا دارای کمترین میزان ـ آلودگی، و دیگر آسیبهای محیطی باشد.

ـ ساختمان باید با محیط پیرامونش هماهنگ باشد.

ـ فضاهای زندگی بهتر، مردم سالمتر

ـ ارتقا بهداشت، رفاه و بهبود تولید

ساختمانهای دارای این ضوابط و ملاحظات، شایسته دریافت گواهی «ساختمان پایدار و پاسخگوی محیط» خواهند بود.

پروژههای دریافتکنندگان این گواهی در وب سایت اختصاص داده شده منتشر خواهند شد. (www.sbc2a.com)

 

اهداف

ـ حفظ و نگهداری محیط زیست

ـ طبیعت، کیفیت فرهنگی و اجتماعی زندگی و اولویت امنیت در ارزش انسانی

ـ سلامت روحی و فیزیکی انسان

ـ بهینهسازی معرف انرژی و حداقل استفاده از انرژیهای سوختی و حداکثر به کارگیری انرژیهای طبیعی

ـ حفظ منابع طبیعی و عدم تولید آلودگی در طبیعت

ـ جهت و قدرت باد و تابش نور خورشید در فصلهای مختلف منشایی از انرژی برای تولید انرژی است

(سعی در جایگزینی آنها با انواع سوختهای شیمیایی و انرژی الکتریکی)

ـ ارجحیت بعد پنهان ترمودینامیک ساختمان (با تقارن و نظم) به اشکال فیزیکی ساختمان

ارزشهای حاصل از دریافت گواهینامه (در بخشی از مرکز که طبق شرایط تعیینشده برای ساختمانها در سه سطح گواهینامه صادر میگردد.)

ـ ارزشیابی و درج گواهینامه بین المللی به عنوان ساختمان پایدار در آسیا

ـ شناخته شدن ساختمان به عنوان نشانی از پایداری در معماری و شهر Landmark

ـ ساختمان به عنوان مرجعی شناخته‌‌شده برای معماران، طراحان، ساختمان و سازندگان، سرمایهگزاران صنعت محققین و طراحان


دیدگاهها              

Visions

در این بخش سوالی مطرح گردیده است به عبارت زیر:

What is design sustainability?

و طی آن نقطه نظرات مربوط به تعدادی از اساتید و مولفین معماری پایدار و محیط زیست منتشر گردیده است.

اطلاعات درج شده در این بخش، انعکاس دیدگاههای این مرکز در موضوع پایداری و پاسخ به محیط زیست است.

 

گواهینامه            

Certification

در این بخش توضیحات کامل در خصوص رویکردها و اطلاعات مورد نیاز جهت بررسی ساختمان درج گردیده است، همچنین جدول امتیازدهی نیز با اصول و مبناهای استاندارد و تألیف شده انجام و کنترل میگردد و بدین ترتیب قابلیت صدور سه نوع گواهینامه به شرح زیر که بر مبنای امتیازدهی حاصل میگردد، میسر میشود.

ـ گواهینامه با درجه اهمیت پذیرفته شده (Qualified

ـ گواهینامه با درجه  برجسته (Qustanding)

ـ گواهینامه با درجه عالی (Exellent)


مقالات

Articles   
در این بخش مقالات به دو گروه تقسیم شده‌اند:

1. Physical (Phenomenal) Design Sustainability
2. Non-physical (Cultural & Spiritual) Design Sustainability

و در هر بخش تعدادی از مقالات منتشر شده در فصلنامه بین‌المللی 2A و با رویکرد پایداری معماری و پاسخگو به محیط زیست منتشر گردید.چاپ