برای مردم، به وسیله مردم

For the people by the people

Hill Scholte - Gerrit Schilder

 

Abstract:

The Dutch foundation Pani commissioned the architectural office to design an educational building in the north Bengal town of Rajarhat. The architects couple embraced this pro bono assignment coming from ideological motives and knowledge sharing. Thus realizing an environmentally friendly building based on Muslim values that contributes to the community in a significant way. the goal is to train the poor and landless in this Muslim community, improve the hygiene and work on education, reduce child mortality and ensure economic independence eventually making the financial support of the foundation superfluous!

Location: Rajarhat, Banglades

Completion Date: 2014

Project Area: 910

 

نقل از گروه طراحی: بنیاد هلندی پانی طراحی یک بنای آموزشی در شهر راجارات در شمال بنگال را به دفتر معماری سفارش داد. زوج معمار این ماموریت عامالمنفعه را که نیت آن آرمانخواهی و شریککردن همه در دانش بود پذیرفتند و ساختمانی دوستدار محیط زیست، و بر اساس ارزشهای اسلامی طراحی کردند که به نحوی موثر به جامعه کمک خواهد کرد. هدف طرح، آموزش افراد فقیر و بدون زمین در این جامعه مسلمان، بهبود شرایط بهداشتی و آموزشی، کاهش مرگ و میر کودکان، و تضمین استقلال اقتصادی آنها بود، تا جایی که دیگر نیازی به حمایت مالی بنیاد نداشته باشند.

نقطه آغاز کار، طراحی ساختمانی بود که با مصالح و نیروی ماهرِ موجود در شعاع ۲۵ کیلومتری سایت ساخته شود. انگیزه این کار تشویق ساکنان محلی به شناخت اصول پایداری بود. نقشه طبقات در جهت شرقی غربی، و متشکل از سه حجم است که زیر یک بامِ ساخته شده از بامبو قرار دارند. در جنوب کلاسهای درس و سرویس بهداشتی، و در شمال کارگاه و فروشگاه جا داده شدهاند. دو خط تقاطع، ساختمان را در چهار جهت اصلی وزش باد قطع میکنند. ترکیب حجمها زیر یک بام بزرگ U شکل (۲۴x۳۲ متر) فضاهای فاصلهای بوجود میآورد که برای استفاده عموم آزادند. اینجا ذرهای معماری از دست نرفته!

در طبقه همکف یک میدانگاهی سرپوشیده همراه با سرویس بهداشتی عمومی و زمین بازی طراحی شده. در طبقه اول، روی کارگاه، یک فضای اجتماعات آزاد برای عموم وجود دارد که به وسیله یک پل پیاده به کلاسها متصل میشود. بالابردن بام تا بالای حجمها به کاهش قابل توجه گرمای فضاها کمک کرده. سرمایشِ بیشتر به وسیله تهویه متقابل، فضای سبز پیرامون و یک آبگیر در نزدیکی تامین میشود. تکمیل این مرکز ثابت کرده که میتوان با استفاده از منابع و مصالح بومیِ مرسوم، ساختمانی موفق و دوستدار محیط ساخت.

برای مردم، به وسیله مردم

همراه با مردم محل محصولات در دسترس را بررسی کردیم. ایده ما ترکیب و بهینهسازی تکنیکهای محلی با استفاده از مصالح بومی بود. بنابراین روش ما مشارکت در تکمیل و نوسازی روشهای ساختمانی بومی، بدون کنارگذاشتن دانش بومی اهالی بود. این کار با آموزش مهارتهای لازم به کارگران ساختمانی آغاز شد که برای برنامهریزی بلندمدت و ایجاد اعتماد برای اجرای راهکارها و مهارتهای جدید ضروری به نظر میرسید. تکنیکهای بکارگرفته در این پروژه که به آسانی قابل آموزش و ترویج به وسیله پیمانکارهاست به نوسازی ساخت و سازهای محلی کمک خواهد کرد. حاصل کار، یک معماری عالی برای مردمی است که حقیقتا شایسته معماری خوب هستند. ساختمان مایه غرور شهر است؛ ساختمانی که به وسیله مردم ساخته شده و خودشان از آن نگهداری خواهندکرد.

مسئولیت زیست محیطی

در روند طراحی توجه ما عمدتا بر مصالح محلی در دسترس، مهارتها و شرایط آب و هوایی متمرکز شده بود. بامبو، آجر دستساز، چوب انبه، فولاد بازیافتی، ملات بومی و پنلهای موجدار نازک بازیافتی، مصالح اصلی ساختمان هستند. قصد ما تشویق اهالی محل به آگاهی از اصول اساسی پایداری و مفاهیم ماندگار ساختمانی بود. در عمل میزان برق و سوختهای فسیلی در مدت ساخت و ساز  نزدیک صفر رسید. از دید اقلیمشناسی جهتگیری ساختمان امکان تاکید بر تهویه متقابل طبیعی را فراهم میکند. بام ساختمان در دو سو معلق است (شرق و غرب) و به این ترتیب ضمن تامین سایه، بزرگترین بازشوها را در برابر باران حفظ میکند و آب باران را نیز در حیاطجمعآوری میکند. در طراحی به استفاده از آبگیرهای مجاور با هدف ایجاد کوران برای خنککردن کلاسهای درس توجه شده بود. گرچه بامبو در این منطقه مصالح مرغوبی به شمار نمیآید، معماران آن را برای کل بام انتخاب کردند. حتی دیوارها و درهای فرانسوی کارگاهها با آن روکش شدهاند! که میتواند اشارهای باشد به بدنه بامبویی دوچرخههای ساخت منطقه.

در شمال بنگلادش تقریبا همه ساختمانها با آجر ساخته شدهاند، بنابراین معماران استفاده از آجر را هم پیشنهاد کردند، اما با یک سبکِ آجرچینیِ کارآمد و ناشناخته در محل، که برای پایداری نیازی به دیوارهای تمام آجری ندارد، و علاوه برکاهش هزینهها، مهمترین مزیت آن را، که استفاده از مصالح و مهارتهای دستی بومی است حفظ میکند. ستونهای آجری U شکل که تکیهگاه نمای جنوبیاند ردیفی از پنجرههای کوچک عمودی بوجود میآورند. در نهایت، این میتواند همچون یک دیوار سنگی، در هزینههای ساخت، زمان، و کار صرفهجویی کند. ابعاد با دقت زیاد انتخاب شدهاند، به نحوی که ضمن جلوگیری از تابش مستقیم نور خورشید به کلاسها، نور طبیعی و مناسب برای آنها تامین شده است. استفاده از آجر محلی ارزانتر است و به واسطه ترکیب بامبو با کف نازک بتنی، مصرف چوب در ساخت و ساز کاهش یافته. این کار، کمبود چوب و هزینه نگهداری در آینده را بهکمترین حد میرساند.

برخی عناصر طبیعی در اینجا به آزمایش گذاشته شدهاند. دیوارهای داخلی به رنگ آبی روشن هستند، رنگی که  مگسها را دور میکند. درگاه پنجرههای کلاس درس به رنگ زرد هستند، که برخی انواع حشرهها را میراند. این رنگ در دیوارهای بیرونی هم استفاده شده، و یادآور گلهای گیاه خردل است که از ماه دسامبر تا ژانویه بخش بزرگی از کشور را میپوشاند. خاکستری و سیاه هم رنگهای دیگری هستند که به ترتیب به رنگ زمینهای بنگال، پیش و پس از بارش باران اشارهدارند.

چاپ