گفتگوی معماران :

با توجه به موضوع: پنجاهمین شماره فصلنامه معماری و ساختمان با عنوان " معمار زن ایرانی - قسمت دوم" که طبق برنامه ریزی انجام شده در بهار 1396 منتشر می گردد،گفتگوی معماران با سوال اصلی:" متولی معماری در شهرهای کشورمان کیست؟" مطرح می گردد و گزارش کامل آن در شماره فوق از مجله معماری و ساختمان منتشر می گردد .

با امید به اینکه از این طریق مرجع و سند معتبری تهیه و در اختیار حرفه مندان در حوزه معماری و شهر قرار گیرد


.


چاپ