با بررسی کیفیت فضا، تکنیک، عناصر داخلی، طراحی داخلی و چیدمان در دو گروه زیر به برندگان تعلق می گیرد:

1-     جایزه معماری داخلی برای پروژه های بازسازی و مرمت در دو زیر گروه مسکونی و عمومی

2-    جایزه معماری- معماری داخلی برای پروژه های اجرا شده در دو زیر گروه ساختمان های مسکونی و عمومی

 

 

مهلت ارسال آثار:

 ارسال مدارک پروژه به دبیرخانه جایزه از 29 شهریور ماه تا پایان وقت اداری پنجشنبه 6 مهر ماه 1396

دبیرخانه جایزه معماری و ساختمان: دفتر مجله معماری و ساختمان- تهران


چاپ