تقدیر از معمار معاصر ایران

همچنین با مراسم اهداء جوایز امسال، به رسم هر سال معمار معاصر نیز معرفی و مورد تقدیر انجام گردید.

ابتدا فیلم کوتاهی که توسط معمار (حسین شیخ زین الدین) تهیه شده بود، نمایش داده شد. سپس با حضور ایرج کلانتری فرامرز شریفی بهرام شیردل اسدا.. ارباب- دردانه دره فریار جواهریان و ابوالحسین میرعمادی مورد تقدیر قرار گرفته و هر کدام جداگانه ضمن قرائت تقدیر نامه، جملات و نظرات خود را در مورد معمار (حسین شیخ زین الدین) ابراز نمود.


 


 


 


 


 چاپ