طبق روال در انتخاب موضوعات ارائه شده در هر فصل مجله معماری و ساختمان و همچنین مطالعات جامعه‌شناسی، معماری و بررسی معیارهای

لازم برای ارائه یک شماره مجله، بدینوسیله موضوع ‘’ شهر طهران ‘’ شهر، معماری، اجتماع و مردم، فرهنگ و میراث (گذشته، حال و آینده) در

زمستان سال جاری منتشر و ارائه می‌گردد 


چاپ