اطلاعات مربوط به رویداد میزان معماری ویژه کارفرمایان و سازندگان بعنوان رویکردی نو در معماری معاصر پس از تکمیل تا تاریخ چهارشنبه 25 دی ماه منتشر خواهد شد.


چاپ