مسابقه های معماری

مسابقه طراحی اجزا و عناصر چیدمان در معماری داخلی
مهر ماه ۱۳۹۲ - تهران
 

مسابقه طراحی بنای جدید کارخانه پرشین استاندارد

اسفند ماه ۱۳۹۱ - تهران

مسابقه معماری شهر آفتاب
مرکز تجارت جهانی فرش ایران
آذر ماه ۱۳۵۸ - تهران
 
 

چاپ