فصلنامه معماری و ساختمان- شماره 64- شماره اختصاصی شهرهای جدید  سرمقاله: شهرهای جدید در آستانه قرن پانزدهم خورشیدی | حبیب اله طاهرخانی ـ زهره داودپور ـ امین مسعودی ـ رامین ساعد موچشی |  گفتگو: محمد اسلامی ـ وزیر راه و شهرسازی | چرا شهرهای جدید؟ | حبیب اله طاهرخانی ـ معاون وزیر راه و شهرسازی […]
To access this content, you must purchase پکیج اشتراک.