مطالب شماره 58، بهار 1398 موضوع این شماره: معماری آفریقا سردبیر: شهاب میرزاییان آفریقا قاره ای کهن با فرهنگی غنی است. درایران معماری معاصر آفریقا مورد پژوهش نبوده و در جهان نیز به جز چند کتاب به آن اشاره نشده است. در این شماره فصلنامه معماری و ساختمان، پس از بررسی مختصر تحولات اجتماعی و […]
To access this content, you must purchase پکیج اشتراک.