بازسازی آسایشگاه سربازان 06

شایسته دریافت پلاک نقره ای میزان معماری و نشان کیفیت