بوتیک هتل سوریجان

بوتیک هتل سوریجان

شایسته دریافت پلاک نقره ای میزان معماری

مشخصات پروژه:

نام پروژه: بوتیک هتل سوریجان

نام کارفرما/کارفرمایان: پژمان بصیری

موقعیت پروژه: کاشان خیابان فاضل نراقی کوچه حاج بابا عطوف گذر سوریجان

نوع پروژه: مرمت و احیاء / اقامتی

طراح / طراحان: اکبر حلی – پیمان بصیری

زمانبندی پروژه: 1396 – 1398

مشخصات پروژه : عرصه 347 متر مربع – اعیانی 683 متر مربع