توجه: تبلیغات مستقل در صفحه اینستاگرام فصل نامه معماری و ساختمان نیز قابل مذاکره خواهد بود و هزینه آن توافق می گردد. 

لطفا در خواست خود را در این خصوص به پست الکترونیکی مجله info@memary.net ارسال فرمایید.