معرفی جایزه

فصل نامه معماری و ساختمان از سال 1387 اقدام به برگزاری جایزه معماری و معماری داخلی ایران را نموده است و تاکنون سیزده دوره این جایزه در مهر ماه هر سال برگزار گردیده و شماره های اختصاصی فصل نامه معماری و ساختمان با موضوع فوق الذکر منتشر شده است.

در حال حاضر یکی از مهمترین جایزه های معتبر در سطح کشور است که به صورت سالیانه برگزار می شود و امسال مهرماه 1400 چهاردهمین دوره این جایزه برگزار می گردد.