فصل نامه معماری و ساختمان از سال 1387 اقدام به برگزاری جایزه معماری و معماری داخلی ایران را نموده است و تاکنون سیزده دوره این جایزه در مهر ماه هر سال برگزار گردیده و شماره های اختصاصی فصل نامه معماری و ساختمان با موضوع فوق الذکر منتشر شده است.

در حال حاضر یکی از مهمترین جایزه های  معتبر در سطح کشور است که به صورت سالیانه برگزار می شود و امسال مهرماه 1400 چهاردهمین دوره این جایزه برگزار می گردد.

Tehran based

Architecture & Construction magazine has been holding Iranian Architecture and Interior Architecture Award Since Award Since 2008.

This architectural activity is one of the most important Architectural Events in Tehran.

Ahmad Zohadi is head of organizing committee of this award.