خانه موزه معین و جاهد

مرمت و بازسازی منزل مسکونی دکتر محمد معین و امیرجاهد

شایسته دریافت پلاک برنزی میزان معماری و نشان کیفیت

مشخصات پروژه:

نام پروژه: مرمت و بازسازی منزل مسکونی دکتر محمد معین و امیرجاهد

کارفرما: شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران

موقعیت پروژه: چهارصد دستگاه خیابان بسطامی، خیابان فردوس

نوع پروژه: خانه تاریخی و تبدیل به خانه موزه با کاربری فرهنگی

طراح: شرکت مهندسین سومه – فرزاد رستمی فر

مشخصات زمین پروژه: دوعمارت با دوره هاي تاريخي مجزا دريك پلاك مستقر گرديده اند. بناي امير جاهد، كه به دوره اواخر پهلوي اول و عمارت محمدمعين كه به دوره اواسط پهلوي دوم تعلق دارند. درنقشه مجموعه وعمارات مذكور ديگر آثاري به ظاهر وفاحش از الفباي معماري ايراني به چشم نمي خورد دسترسي از بيروني واندروني دربناها ديده نمي شود ولي ابنيه طوري درملك استقرار يافته اند كه نوع استفاده وكاربرد آنها وارتباطتشان با حياط هاي جنوبي، همان حس بيروني واندروني وباغ ايراني را به بيننده القاء مي كند. هردوعمارت دراستقرار داخل ملك دورنگرا نيستند وكاملا” بيرون گرايند. درعمارت اميرجاهد شيوه تقسيمات منظم ومتقاون كاملا” هندسي همراه با تشخص هاي تقسيمات نما در ارتفاع، در پائين وميان وانتهاي بدنه ازيك سو وحوض مقابل نماي جنوبي از سوي ديگر، تأثيرات معماري ايراني را با خود به همراه دارند. ولي عمارت استادمعين ديگر هيچ يك از اين شواهد را نيز در اجزاي خود به همراه ندارد. وكاملا” معماري مدرن را پشتوانه خود قرار داده است. نوع استقرار فضاها درهردو عمارت خود حاكي از شروع نوع زندگي كاملا” مدرن وتجدد درفرهنگ ايراني است. عمارت مذكور خارج از حصار دوم تهران شكل گرفته و در محدوده اي كه تاريخ شكل گيري آن بين سال هاي 1320 تا 1340 هـ.ش مي باشد قرارگرفته است. ميدان چهارصددستگاه كه درمجاورت ملك فوق مي باشد از عناصرشاخص شهــــري تهران ودوره تاريخي گسترش شهرسازي نويــــن ايران است كه باعث قــوت بخشيدن توان فرهنگي عمارت مي گردد.