دائرة المعارف 2A

برای خریداری آخرین نسخه فصلنامه 2A و یا شماره های گذشته با دفتر مجله معماری و ساختمان با شماره 88789974 021 تماس حاصل فرمایید و یا درخواست خود را به آدرس زیر توسط ایمیل ارسال نمایید.

pr@2aincorp.com

ArchiPedia (دائره المعارف معماری 2A)

دائره المعارف معماری 2A معماران و طراحان شهری می توانند در این دائره المعارف صفحه ای برای خود داشته باشند و پیشینه حرفه ای خود را ارائه و در وب سایت www.2aincorp.com منتشرنمایند.

در ArchiPedia فعالیت های اندیشمندانه، حرفه ای و دستاوردهایی در زمینه های مختلف معماری منتشر و ارائه می گردد و انعکاسی در جهت ارتقاء این حرفه با شرایط زیر میسر می گردد:

– پلی به سرمایه اجتماعی

– شبکه ای قدرتمند از معماران با خاستگاه های مختلف

– تسهیل مبادله اطلاعات

– ایجاد رابطه واقعی

– کمک به افزایش شناخت از برند شما

– کمک به ارتقاء نمایه معماری شما

– برقراری ارتباط با جامعه معماری

– شبکه سازی خوب ارزش می آفریند

– فرصتهای تازه