ساختمان اداری اسفندیار

ساختمان اداری اسفندیار
شایسته دریافت پلاک نقره ای میزان معماری

مشخصات پروژه:

نام پروژه: ساختمان اداری – تجاری اسفندیار

نام کارفرما: آقای محمود رزازیان

موقعیت پروژه: جردن خیابان اسفندیار

کاربری پروژه: اداری تجاری

طراح : مشاورین معماری و مرمت زندیگان (محمدرضا نیک بخت)

مشخصات زمین پروژه: در پهنه ی M112 قرار دارد.

سطوح اشغال: 40%

تعداد طبقات: 10

تفکیک کاربری طبقات: همکف تجاری، طبقات اداری