ساختمان مسکونی مروارید

ساختمان مسکونی مروارید

شایسته دریافت پلاک طلائی میزان معماری

مشخصات پروژه:

نام پروژه: مسکونی مروارید

نام کارفرما/کارفرمایان: گروه فنی اقتصادی داناک

موقعیت پروژه: تهران، سعادت آباد، سرو غربی، کوچه مروارید، خیابان 5 شرقی، پلاک 11

کاربری پروژه: مسکونی

طراح / طراحان: مهندسین مشاور زندیگان، مهندسین مشاور هوبا دیزاین

زمانبندی پروژه: 30ماه پس از شروع عملیات عمرانی

شروع اسکلت بندی۔ فاز دوم

1399/04/31

پایان اسکلت بندی۔ فاز سوم

1399/06/31

مشخصات زمین پروژه:

62*15

سطوح اشغال: 554

تعداد طبقات: 10

تفکیک کاربری طبقات: فقط مسکونی