سرمقاله شماره 62

اکنون نوآوری معماران، شهرسازان و هنرمندان در شرایط بحرانی

احمد زهادی / پاییز 1399

امسال سیزدهمین جایزه معماری و معماری داخلی ایران , تهران ۱۳۹۹ – اولین دوره رویداد میزان معماری (رویکرد کارفرمایان و سازندگان) – جایزه معماری قاره ای 2ACAA 2020 و جایزه فیلم شهر و معماری 2020 2ACAMA با موفقیت برگزار گردید. گزارش و نتایج آن در این شماره فصل نامه معماری و ساختمان منتشر گردیده است.

مقدمه:

آسیب های جدی ناشی از شیوع ویروس کرونا در سطح گسترده منجر به فجایع انسانی، اجتماعی، اقتصای و غیره شده است از طرفی در تمام جوامع، گسترش اختلالات جدی در این ارتباطات و همکاری ها رو به رشد بوده است و گویی نظم و روال گذشته از مدار خود خارج شده و در ریل دیگری در حرکت است، انسان ها حق انتخاب برای پذیرفتن با نپذیرفتن را ندارند و مجبور خواهند بود صورت و بخشی از احساسات خود را در زیر ماسک (جلوگیری از شیوع کرونا) قرار دهند و با این رویه زندگی کنند. در این وضعیت، عشق و انگیزه به زندگی برای انسان ها، شرایط را آسان تر و یا سریع تر سازگار می کند. نظریه های مهم و معتبری از طرف متفکران، اندیشمندان و نخبگان از سراسر دنیا در سال اخیر مبنی بر درک هر چه بیشتر شرایط بحرانی امروز ارائه گردیده است. بدون تردید خلاقیت و نوآوری های ارائه شده در موضوع سبک زندگی از سوی متخصصین در مسیر کمال و در شرایط حساس امروز جامعه، نقش زیادی داشته و این از سویی دیگر نیز برای جامعه ثمربخش خواهد بود و نشان دهنده آن است که حضور نخبگان اصيل در شرایط بحرانی غنیمت شمرده شود.

وصف جوایز:

از این مقدمه به وصف جوایز و رویدادهای معماری که به رسم هر سال توسط فصلنامه معماری و ساختمان و 2A حرفه ای برگزار می گردد می پردازیم. شرکت کنندگان و همراهان این جوایز و رویدادها همگی نوآوران و قهرمانان | هستند فارغ از اینکه مشکلات اجتماعی و اقتصادی برای ایشان نیز مشابه همه افراد جامعه است و خود را در ظرف رقابت و سازندگی قرار می دهند و رسالت حرفه ای خود را با اعتماد به اصالت خویش ارائه می نمایند.

موفقیت این هنرمندان و متخصصان نشانه حرفه ای از دیدگاه ها و ارزش های ایشان است فارغ از اینکه دارای رتبه برنده باشند یا خیر. فصلنامه معماری و ساختمان و ۲A با تجربه نزدیک به بیست سال در کنار این تلاش سازنده و بدون حاشیه و با حفظ چارچوب های حرفه ای در معماری و شهرسازی و در شرایط حاضر که منجر به رونق در سطح جامعه می گردد و همواره در جهت تداوم در ارائه مطالعات و تحقیقات و همچنین انتشار پیام حاصل از فعالیت های حرفه ای و رویکردهای معماری گام بر می دارد.

ضرورت:

در وحله اول تمایل و حرکت به سمت برگزاری جایزه معماری و انتشار نتایج و گزارشات آن توسط برگزار کشاد واجد شرایط پر اهمیت و ارزنده است در مراحل بعدی و بخصوص سطح بین المللی، تعریف موضوع جایزه در رقابت حرفه ای، تالیف روش های برگزاری با ایرانی سرفصل های مرتبط با موضوع و نوآوری در جهت گیری مشخص در خصوص دیدگاه ها و رویکردها حائز اهمیت است. در قدم بعالی و به طبع آن دعوت از داوران و همچنین سخنرانان و تحلیل گران توسط برگزار کننده است. بدون تردیده تبعیت از اصول و قوانین هر جایزه توسط مخاطبان و جوامع حرفهای أيطبع در سطح بین المللی در حوزه وسیع تری خواهد بود) قارغ از نتایجی که در هر دوره حاصل میشود، نمایانگر اهمیت آن جریان خواهد بود، عمق این اعتبار پس از دوام برگزاری به سطحی خواهد رسید که نیاز به نوشتن مقاله و مرور تاریخی آن هم توسط معماری که سوابق درخشان خود را از آنجا کسب کرده تیت چون عمق ریشه با ارزش آن بیشتر اشارات آنها است که صرفا جنبه تبلیغاتی دارد.

نتیجه:

اساسنامه برگزاری جوایز و رویدادهای مربوط به فصلنامه معماری و ساختمان و 2A پر مبنای برنامه ریزی و تمرکز بر ساختار های مستقل و اختصاتی تهیه و تدوین گردیده است و هر کدام در جایگاه خود و بطور مشترک بر این باورند که معرفی استعداد های درخشان در این حرفه بر مبنای تار در ارانه نوآوری و خلاقیت است نه تبلیغات، توصیف و نقل نابجا از همکاران و برگزار کنندگان و تلاش برای قرار گرفتن در ليت په اصطلاح معماران متفکر هر دو فصلنامه با این نگاه نزدیک به بیست سال همواره مسیر حرفه ای خود را طی کرده و از مخاطبان خود قدر دانی مینماید.