Ideal City for Well-Balanced Living and Multidimensional Growth & Progress

Organized by: 2A Magazine

 

مقدمه :

از دیرباز، شهرها قلب‌های تپنده جوامع بوده‌اند و از آنجا که مردم به یک شهر شکل می‌دهند؛ شهر نیز متقابلا همچون عضوی زنده و موجودی پویا، بر مردم اثرگذار است. این رابطه همان چیزی است که طراحی و برنامه‌ریزی شهری را به موضوعی با اهمیت تبدیل می‌کند. صرف نظر از اینکه یک شهر چگونه طراحی شده است، مردم یک جامعه ناگزیر از استفاده فعالانه از جنبه‌های مختلف آن هستند و این چنین است که کیفیت زندگی‌شان تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

مجله 2A ، در رویکردی نو، به موضوع ایجاد سکونتگاهی بهتر برای همه مردم دنیا، نخستین جایزه « شهر ایده آل- برای زندگی متوازن و رشد و پیشرفت » را برگزار می‌کند. در این برنامه، پیشنهاد دهندگان کارشناس و نخبگان، از نقاط مختلف دنیا شهرهایی را که می‌توانند نامزد عنوان این جایزه باشند بر اساس پژوهش و معیارها، ارزیابی می‌کنند. در نهایت، یک شهر به عنوان الگوی برنامه ریزی و طراحی شهری انتخاب خواهد شد.

بر این باوریم تا در جریان این رویداد موفقیت های بزرگی، همچون پژوهش فراگیر برنامه‌ریزی شهری در شهرهای مختلف، تشویق طرح‌های شهری بهتر و تقویت فرآیند برنامه ریزی و طراحی شهری و همچنین حکمروایی و مدیریت شهری بدست خواهد آمد.

« شهر ایده آل- برای زندگی متوازن و رشد و پیشرفت » 

شهر ایده آل شهری است بزرگ و مدرن، شهری که گذشته را با توانایی و سرزندگی امروز می‌آمیزد. طراحی شهری روشی است که شهرها را شکل می‌دهد تا به بهترین وجه مردم محلی را با محیط پیرامون‌شان به هم بپیوندد. ایده « شهر ایده آل-برای زندگی متوازن و رشد و پیشرفت » می‌خواهد با ترکیب معماری، فضای همگانی، پایداری، عدالت اجتماعی، حمل و نقل و همچنین دیگر ویژگی‌های زندگی شهری، فضایی خلق کند که بتواند آگاهانه همه مسائل را در نظر بگیرد.

امنیت و سلامت شهری

امنیت و سلامت شهری از موارد مهم و حایز اهمیت در شکل گیری فضای زندگی است. تعیین موارد تهدیدکننده امنیت و سلامت همگانی نیازمند توجه به هدف و آسیب پذیری‌های مستند و مستدل است. برای شکوفایی « شهر ایده آل- برای زندگی متوازن و رشد و پیشرفت »، دست اندرکاران باید این ارزیابی را از طریق گردآوری و تحلیل داده‌های کیفی و کمی به انجام برسانند که در آن گروه‌های خاص ذی‌نفع و مردم جامعه مورد بررسی قرارگرفته باشند.

سلامت شهروندان 

در شکل گیری فضاهای شهری، توجه به سلامت استفاده کنندگان از آن و شهروندان بسیار حائز اهمیت است. توجه به سلامت شهروندان اعم از روحی و جسمی از مورادی است که امروزه کمتر مورد توجه قرار می گیرد. قصد هر دو عرصه طراحی و برنامه ریزی شهری بهبود تندرستی انسان، تاکید بر ارزیابی نیازها و همچنین ارائه خدمات بهتر، پرداختن به سازوکارهای پیچیده اجتماعی، تمرکز بر میزان جمعیت و فرایندهای مشارکتی جامعه محور است. هر دو عرصه، بر نیازهای جوامع بی پناه نیز تمرکز دارند. برای دستیابی به برنامه ریزی شهری مطلوب، افراد متخصص باید با ایجاد مکان‌هایی مناسب‌، عادلانه‌، سالم، سازمان یافته و شایان توجه، برای بهبود رفاه افراد و جوامع، در زمان حال و برای آیندگان بیاندیشند، برنامه ریزی و طراحی کنند.

شهر به مثابه مولد خلاقیت

در حال حاضر، به خلاقیت به عنوان عاملی مهم در توسعه شهری نگاه می‌شود، راهی برای پرداختن به نگرانی‌های جهانی‌شدن، تحول فنی و سبقت‌جویی شهرِ میان اقلیمی. بدون شک، خلاقیت می‌تواند ابزاری برای رویارویی با از دست رفتنِ فزایندهِ یکتایی بومی و منطقه‌ای و جایگزینی یگانگی شهری باشد. همچنین می‌تواند روشی برای جسورترکردن اقتصاد‌های بومی و بدست‌آوردن سازمان‌دهی‌ اجتماعی و پذیرفته شدن در جامعه مدنی باشد.

شهر دلخواه و نوآوری

عالی‌ترین راه برای بهبود یک شهر به حرکت ‌درآوردن و مشارکت ساکنان آن است. نوآوری‌ها در تکنولوژی، خدمات و همچنین اداره و نظارت، به خودی خود هدف نیستند بلکه روش‌ و ابزاری برای طراحی رفتار و جلوه دادن به زندگی ساکنان شهر و سهولت در زندگانی آنان است. همه نوآوری‌ها باید متمرکز بر ساکنان، پایبند به اصول کلی طراحی و قابل استفاده برای شهروندان در هر سن و با هر توانایی باشد.

شهر و عدالت جنسیتی

در گذشته، فضاها با پیروی و تداوم بخشیدن به ویژگی‌ها و الگو‌های جنسیتی طراحی می‌شدند. در برنامه‌ریزی شهری، نگاه به موضوعات جنسیتی برای موفقیت در بازسازی اقتصادی و همچنین پذیرش اجتماعی ضروری ‌است. به هر حال، در برنامه ریزی یک شهر ایده آل، باید مرزها را درنظر گرفت، سطوح برنامه‌ریزی را موشکافی کرد و با اشاره به نمونه‌های خوب، تغییراتی را پیشنهاد داد. برنامه‌ریزی شهری از دیدگاه جنسیتی، تصویری گسترده از شهروندان ارائه می‌کند با یک طرح کلی مبنی بر اینکه زنان و مردان در فضای زندگی آن را تجربه می‌کنند.

شهر به مثابه یک مروج فرهنگی الگوهای متنوع استفاده از فضاهای همگانی، حاصل تفاوت‌ در ارزش‌های فرهنگی، تاریخی و هنریِ وابسته به یک شهر است. برای طراحی چنین شهرهایی، برنامه‌ریز باید از مشارکت عمومی گسترده و پیوسته شناخت پیدا کند. در نهایت، این ارزش‌ها به طراحی منتهی می‌شوند که به اندازه کافی انعطاف‌پذیر هست تا اولویت‌های متغیر و همچنین ارزش‌‌هایِ در گذر زمان را حفظ کند.

 

Ideal City for Well-Balanced Living and Multidimensional Growth & Progress