فراخوان ارسال آثار در رویداد میزان معماری – بهار ۱۴۰۱


فراخوان شرکت در رویداد میزان معماری
معرفی بناهای باارزش کشور و ارائه تصویری از معماری و شهرسازی معاصر
ویژه کارفرمایان، سازندگان و طراحان
اردی‌بهشت ۱۴۰۱

مهلت ارسال آثار:
از ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ لغایت ۳۰ فروردین ۱۴۰۱
محل ارسال: صرفا به صورت مجازی و رایگان و از طریق صحه اختصاصی میزان معماری در فصلنامه معماری و ساختمان به آدرس:
memary.net
توجه: ارسال آثار برای این رویداد رایگان می باشد.

توجه: سازندگان، کارفرمایان و طراحان می توانند بعد از مطالعه مقررات و شرایط شرکت در رویداد میزان معماری، از طریق فرم مربوطه در سایت، پروژه های خود را ارسال کنند.

اعضای هیئت داوران این دوره:
+ دکتر حمیدرضا صارمی @saremi_ir
+ دکتر محمدسعید ایزدی @mohammadsaeidizadi
+ دکتر یاسر جعفری @yasser.jafari
+ مهندس مانلی افشنگ @maneliafshang
+ دکتر شهاب میرزائیان @shahabmirzaean
+ دکتر جلال سالک @jalal_salek

+ برگزار کننده: فصلنامه معماری و ساختمان
+ اسپانسر: شرکت مرانتی

اسپانسر

Website: Meranti.co.ir

Instagram: @Merantico