ایستگاه مترو وکیل الرعایا

ایستگاه مترو وکیل الرعایا

شایسته دریافت پلاک برنزی میزان معماری

مشخصات پروژه:

نام پروژه: ایستگاه مترو وکیل الرعایا

نام کارفرما/کارفرمایان: سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز

موقعیت پروژه: شیراز خ زند باریک

نوع پروژه: طراحی داخلی ایستگاه مترو

طراح / طراحان: مهندسین مشاور ایروانیان و همکاران

زمانبندی پروژه: 1397 – 1398

مشخصات : شامل 5 سطح ( 3 سطح زیرزمینی و 2 سطح بالاتر از تراز خیابان )

پلتفرم تراز منفی 3/تیکت هال،دسترسی،گالری و اداری تراز منفی 2/گالری ها ، دسترسی و اداری تراز منفی 1/همکف دسترسی عمودی و تجاری/اطبقه اول اداری.