موزه صنعتی

موزه صنعتی

شایسته دریافت پلاک نقره ای میزان معماری

مشخصات پروژه:

نام پروژه: موزه صنعتی

نام کارفرما/کارفرمایان: سازمان زیباسازی شهر تهران

موقعیت پروژه: تهران، میدان توپخانه

نوع پروژه: مرمت و احیاء

طراح / طراحان: فرامرز پارسی

همکاران طراحی: مهندس فرامرز پارسی – مهندس داود اسدالله وش – مهندس علی شایسته – مهندس صابر اسدی

تیم سازه: پیمان خطیبی

تیم تاسیسات: بهروز نوری و امیر آزمایش

زمانبندی پروژه: 1393 – 1394