نازک کاری ایستگاه آهنگ – خط 7 مترو تهران

نازک کاری ایستگاه آهنگ – خط 7 مترو تهران

شایسته دریافت پلاک برنزی میزان معماری و نشان کیفیت