نمایشگاه و فروشگاه شماره 2 تهرانپارس

نمایشگاه و فروشگاه شماره 2 تهرانپارس

شایسته دریافت پلاک نقره ای میزان معماری

مشخصات پروژه:

نام پروژه: نمایشگاه و فروشگاه شماره 2 تهرانپارس

نام کارفرما/کارفرمایان: آقایان مهدی بیگی و شرکا

موقعیت پروژه: تهران، فلکه اول تهرانپارس، ابتدای خیابان گلبرگ

نوع پروژه: تجاری

طراح / طراحان: شرکت تجربه بنیادین معماری – آرش نصیری و انسیه خمسه

همکاران طراحی: علیرضا طهمورثی , فربد فروان , احسان اسکندری قلعه ئی

تیم سازه: پیمان خطیبی

تیم تاسیسات: بهروز نوری و امیر آزمایش

زمانبندی پروژه: 1395 – 1396

مشخصات پروژه : 32.5 متر در 35.5 متر – سه طبقه زیرزمین پارکینگ / طبقه همکف و نیم طبقه تجاری/طبقه اول : دفتر کار 40 درصد سطح اشغال

این ساختمان به نوعی نتیجه فروش و سپس تغییر ظاهر نمایشگاه قبلی است و با ابعادی دو برابر ساختمان قبلی (با ۳۲
متر دهانه) برای ما تجربه ای دیگر در تعریف بازمسئله ویترین و فضای عمومی در بدنه تجاری وعمومی شهر بود ،
مسئله این بود با وجود تمایل عمومی بر تعریف و تقلیل فصل مشترک ساختمان با شهر به پوسته ای دوبعدی ،چگونه
می توان به درکی سه بعدی از این اتفاق رسید و به نوعی بتوان ساختمان را به رانه ای افزایش دهنده فضای خالی
برای نفوذ و گفتگو تبدیل کرد.
می توان گفت که جریان ساخت و ساز در شهر تمایل بسیاری به تقلیل وتاکید بر تولید پوسته دو بعدی در محل برخورد
ساختمان و شهر دارد و همواره بر این امر چه به طریقه مدرن و چه کلاسیک پافشاری می کند.
این پروژه تلاش می کند تا با ارائه روایتی سه بعدی از مسئله مقیاس و رابطه ساختمان و شهر به باز تعریف مسئله
دیدن و دیده شدن در ویترین و فضای فروشگاهی و نمایشگاهی بدنه شهری بپردازد .
از مهمترین ویژگی های پروژه به اختصار به موارد ذیل می توان اشاره نمود :
1 . ارائه روایتی سه بعدی از بدنه تجاری و ویترین شهری
2 . سازه خاص با طراحی و اجرای تنها یک دهانه ستون با عرض 32 متر.
3 . کاهش طبقات ساختمان از 7 به 3 طبقه روی زمین در جهت کاستن از بارگذاری تراکم در بدنه شهری و
بهبود کار نمایشگاه و فروشگاه و بازدهی مناسب اقتصادی.