هنرهای معاصر ایران

دیدگاه:

مسئله هنر به دلیل وسعت زمینه های فعال در آن به زیر شاخه های متعددی تقسیم می شود، اما یک دسته بندی کلی برای تمامی زمینه های هنری وجود دارد که به آنها اصطلاحا “ هنرهای هفتگانه” گفته می شود.
معماری، به عنوان یکی از هنرهای هفتگانه ، همان‌گونه که رابطه‌ای مشخص با هنرهای زیبا دارد، رابطهٔ مشخصی نیز با مهندسی دارد. از سویی دیگر لازمه پرداختن به آن، نیازمند داشتن اشراف و ورود به دیگر هنرها نیز می باشد.
بر این اساس، فصلنامه معماری و ساختمان، وظیفه خود دانسته است تا در بخشی مجزا، به تحلیل، استدلال و مستند سازی هنرهای معاصر ایران بپردازد.

مقالات: