گزارش و اعلام نتایج جایزه معماری حفاظت

ابنیه شهری و ابنیه عمومی تاریخی

 

 

طراحی شهری

 

طراحی ابنیه میان افزا