نیلوفر

نام پروژه :

نیلوفر

کارفرما :

محمود حسینی/ حامد حسین پور اصل 

موقعیت پروژه :

تهران

طراح :

محمد هادیان پور، رضا منصوری، حامد حسین پور اصل 

کاربری پروژه:

اداری تجاری

ویژگی های منحصر به فرد اثر

پروژه اداری تجاری نیلوفربه شکلی به ما سپرده شد که ساختار سازه ایی آن شکل گرفته بود. در اولین بازدید از سایت پروژه محدودیت های آن بهانه هایی برای طرح مسئله به ما داد تا پروژه را تمرینی ببینیم به منظور ایجاد نقش عامل یک معماری تک پلاک و تاثیر آن بر سیمای شهر.این محدودیت ها شامل:
۱وجود سازه ی از پیش تعریف شده
۲قرارگیری سایت پروژه مابین تنش مرزی یک بافت تجاری اداری و منطقه ی مسکونی
۳عرض کم زمین پروژه
۴دریافت نور غرب توسط جداره اصلی پروژه
۵تاکید کارفرما به استفاده ی حداکثری به منظور ساخت و عدم استفاده از فضاهای نیمه باز در پروژه
با توجه به محدودیت های مطرح شده تلاش ما بر این بود که مسئله پروژه را از مفهوم سطحی طراحی نما به چگونه پاسخگو بودن معماری با ایجاد فضا ارتقا دهیم تا پروژه وبال گردن سیمای شهر، بافت مسکونی مجاور و ساکنین خود نشود.تمام داشته ی ما استفاده از ظرفیت کنسول ۹۰ سانتی متری جبهه ی غربی بود؛ پروژه از دو پوسته شکل گرفت و سعی بر آن شد تا پوسته ی بیرونی نقشی سیال در ارتباط با بازشو های غربی به خود بگیرد؛تا بتواند فضای نیمه باز حداقلی را برای تنفس ساکنین فعال نماید و در عین حال نور غرب را کنترل شده وارد فضای داخلی نماید.پروژه با حذف دیواره های حیاط در محدوده زمین و استفاده از ظرفیت پوسته ی بیرونی خود ؛ در کنج سعی بر فعال کردن خود میکند تا بر نقش و قرارگیری مفصل مانند خود مابین یک بافت مسکونی از یک سو و بافت تجاریاداری از سوی دیگر تاکید کند.

مشخصات زمین پروژه :

مساحت زمین151 متر مربعابعاد زمین 6*25.15