2C House

2C House

شایسته دریافت پلاک برنزی رویداد میزان معماری و نشان کیفیت

مشخصات پروژه:

نام پروژه: 2C House

کارفرما: مهدی ممدوحی

موقعیت پروژه: البرز، محمد شهر، شهرک زیبا دشت شمالی، کوچه ششم

نوع پروژه: مسکونی

طراح: آرین جواهری، بابک آزمون، هادی جعفری، مهدیه پاپی، مریم دزفولی

مشخصات زمین پروژه:

1792/60 متر مربع