خانه فرهنگ رایزن

خانه فرهنگ رایزن

شایسته دریافت پلاک نقره ای میزان معماری و نشان کیفیت

مشخصات پروژه:

نام پروژه: خانه فرهنگ رایزن

نام کارفرما: حسن بجنوردی

موقعیت پروژه: تهران-خیابان نیاوران

نوع پروژه: فرهنگی-تجاری

طراحان: مانلی افشنگ-مهفام کوشش

مشخصات زمین پروژه: 700 متر مربع شمالی ذوزنقه شکل