کارخانه آپتوس

کارخانه آپتوس

شایسته دریافت پلاک طلایی میزان معماری و نشان کیفیت

مشخصات پروژه:

نام پروژه: کارخانه آپتوس

نام کارفرما/کارفرمایان: شهریار و شاهین ظهوری

موقعیت پروژه: کرج

نوع پروژه: عمومی

طراح / طراحان: هومن بالازاده