شماره 60 فصل نامه معماری و ساختمان (زمستان 1398) با موضوع : دوازدهمین دوره جایزه معماری و معماری داخلی ایران منتشر شد.

در این شماره پروژه های شرکت کننده در جایزه (بیش از 200 پروژه به جز تعداد معدودی که مدارک آن کامل نبوده است) منتشر گردید.

در این شماره پوستر مربوط به سیزدهمین دوره جایزه معماری و معماری داخلی ایران (مهرماه 1399)، گزارش مختصری از جایزه معماری قاره 2019 و پوستر رویداد میزان معماری منتشر شده است.