خانه نیکو

طراح: محدثه میردریکوندی

همکاران طراحی: علیرضا عاشوری، مریم گرجی

محل پروژه: خ ایرانشهر

عکاس: علیرضا عاشوری