خانه 1330

طراح: محمد کانی سواران

همکارن طراحی : گل نسا متحد، مجید کانی سواران، فاطمه حسنلو، عاطفه پرنده

محل پروژه: مهاباد

عکاس: محمد حسن اتفاق