پروژه اداری تجاری هیترا

طراح: هومن بالازاده

همکاران طراحی: الهام سیفی ازاد – پریما جهانگرد – مونا رضوی – سعید فرشباف

محل پروژه: تهران

عکاس: پرهام تقی اف – صادق میری