برج‭ ‬اداری‭ ‬رویال‭ ‬وزرا

برج‭ ‬اداری‭ ‬رویال‭ ‬وزرا

پادراپایاپارس‭ / ‬منظربوم‭ ‬نقش

ایده‭ ‬طراحی‭:‬‭ ‬کانسپت‭ ‬حجمی‭ ‬طرح‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬هندسه‌ای‭ ‬خالص‭ ‬و‭ ‬ساده‭ ‬ودر‭ ‬جهت‭ ‬ایجاد‭ ‬پیوستگی‭ ‬با‭ ‬محیط‭ ‬پیرامون‭ ‬و‭ ‬فرم‌های‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬طبیعت‭ ‬شکل‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬هماهنگی‭ ‬و‭ ‬ادغام‭ ‬با‭ ‬طبیعت‭ ‬و‭ ‬تبدیل‭ ‬سیمای‭ ‬شهری‭ ‬منطقه‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬صحنه‭ ‬هماهنگ‭ ‬با‭ ‬زمینه‭ ‬بصری‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬روح‭ ‬مکان‭ ‬از‭ ‬اهداف‭ ‬اصلی‭ ‬شکل‌گیری‭ ‬کانسپت‭ ‬طرح‭ ‬می‌باشد‭.‬ایجاد‭ ‬وحدت‭ ‬بصری‭ ‬در‭ ‬حجم‭ ‬با‭ ‬تکرار‭ ‬عناصر‭ ‬افقی‭ ‬در‭ ‬ارتفاع‭ ‬برج‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬تنوع‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬جذابیت‭ ‬بصری‭ ‬توسط‭ ‬خلق‭ ‬دریچه‌ای‭ ‬بسوی‭ ‬آسمان‭ ‬و‭ ‬شهر‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬نقطه‭ ‬کانونی‭ ‬پروژه‭ ‬در‭ ‬نظرگرفته‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬استقرار‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬طبقات‭ ‬فوقانی‭ ‬از‭ ‬فواصل‭ ‬دوربه‭ ‬عنوان‭ ‬یک‭ ‬شاخص‭ ‬فرمی‭ ‬قابل‭ ‬رویت‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬فضای‭ ‬سبز‭ ‬درون‭ ‬شکاف‭ ‬مذکور،‭ ‬فضای‭ ‬استراحت،‭ ‬مکث‭ ‬و‭ ‬برقراری‭ ‬تعاملات‭ ‬اجتماعی‭ ‬با‭ ‬بهره‭ ‬بردن‭ ‬ازجریان‭ ‬هوا‭ ‬و‭ ‬نظاره‭ ‬دورنمای‭ ‬شهری‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬کاربران‭ ‬به‭ ‬ارمغان‭ ‬می‌آورد‭.‬حرکت‭ ‬منحنی‭ ‬شکل‭ ‬درنماهای‭ ‬شمالی‭ ‬و‭ ‬جنوبی‭ ‬برج‭ ‬منعکس‭ ‬کننده‭ ‬منظر‭ ‬شهری‭ ‬و‭ ‬انتقال‭ ‬حداکثر‭ ‬دید‭ ‬به‭ ‬فضاهای‭ ‬داخلی‭ ‬ساختمان‭ ‬بوده‭ ‬وبه‭ ‬عبارتی‭ ‬دیگر‭ ‬می‌توان‭ ‬گفت‭ ‬خلق‭ ‬فضاهای‭ ‬اداری‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬درون‭ ‬شهری‭ ‬یا‭ ‬نشیمنی‭ ‬شهری‭ ‬در‭ ‬ارتفاع‭ ‬شکل‭ ‬گرفته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬استمرار‭ ‬و‭ ‬پیوستگی‭ ‬بازشوها‭ ‬و‭ ‬ارتفاع‭ ‬آنها،‭ ‬عرصه‭ ‬دید‭ ‬را‭ ‬افزایش‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬ایجاد‭ ‬مناظر‭ ‬وسیع‭ ‬پانورامیک،‭ ‬پیوند‭ ‬بین‭ ‬کاربران‭ ‬برج‭ ‬و‭ ‬منطقه‌ای‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬واقع‭ ‬هستند‭ ‬شکل‭ ‬می‌دهد‭ ‬و‭ ‬نوعی‭ ‬گفت‭ ‬و‭ ‬گو‭ ‬با‭ ‬محیط‭ ‬اطراف‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬آنان‭ ‬رقم‭ ‬می‌زند‭.‬در‭ ‬مقیاس‭ ‬شهری‭ ‬نزدیک،‭ ‬خیابان‭ ‬ولیعصر‭:‬‭ ‬از‭ ‬طرفی‭ ‬قرارگیری‭ ‬ساختمان‭ ‬در‭ ‬مجاورت‭ ‬پارک‭ ‬ساعی،‭ ‬سبب‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬این‭ ‬برج‭ ‬از‭ ‬خیابان‭ ‬ولیعصر‭ ‬در‭ ‬ترکیب‭ ‬با‭ ‬توده‭ ‬سبز‭ ‬درختان‭ ‬دیده‭ ‬شود‭. ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬نمای‭ ‬طرح‭ ‬چوب‭ ‬برای‭ ‬کلیت‭ ‬نمای‭ ‬برج‭ ‬جهت‭ ‬ایجاد‭ ‬همخوانی‭ ‬با‭ ‬توده‭ ‬سبز‭ ‬پارک‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬ایجاد‭ ‬یک‭ ‬پلازای‭ ‬شهری‭ ‬در‭ ‬ورودی‭ ‬تجاری‭ ‬سبب‭ ‬شکل‌گیری‭ ‬یک‭ ‬عرصه‭ ‬عمومی‭ ‬در‭ ‬سکانس‭ ‬ورودی‭ ‬از‭ ‬شهر‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬ایجاد‭ ‬پوسته‭ ‬شفاف‭ ‬جهت‭ ‬خوانایی‭ ‬ودعوت‭ ‬کنندگی‭ ‬بیشتر‭ ‬به‭ ‬داخل‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬فرم‌های‭ ‬خاص‭ ‬در‭ ‬ورودی‌های‭ ‬تجاری‭ ‬سبب‭ ‬خوانایی‭ ‬ورودی‌ها‭ ‬در‭ ‬کالبد‭ ‬برج‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬در‭ ‬مقیاس‭ ‬دور‭ ‬شهری‭:‬در‭ ‬مقیاس‌های‭ ‬دورتر‭ ‬شهری،‭ ‬تنها‭ ‬طبقات‭ ‬بالای‭ ‬و‭ ‬بام‭ ‬برج‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬توده‭ ‬ساختمان‌های‭ ‬دیگر‭ ‬دیده‭ ‬می‌شوند‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬روی‭ ‬بام‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بیشتر‭ ‬نقاط‭ ‬تنها‭ ‬بخش‭ ‬دیده‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬برج‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یک‭ ‬سطح‭ ‬مهم‭ ‬طراحی،‭ ‬لحاظ‭ ‬گردیده‭ ‬است‭.‬در‭ ‬شب‭:‬نورپردازی‭ ‬شب‭ ‬برج‭ ‬نیز‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬سکانس‭ ‬بندی‌ها‭ ‬لحاظ‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬لوورهای‭ ‬نما‭:‬‭ ‬تغییر‭ ‬میزان‭ ‬صلبیت‭ ‬و‭ ‬شفافیت‭ ‬نما‭ ‬با‭ ‬تغییر‭ ‬زاویه‭ ‬و‭ ‬آهنگ‭ ‬حرکت‭ ‬ناظر‭ ‬در‭ ‬اطراف‭ ‬برج،‭ ‬از‭ ‬شاخصه‌های‭ ‬نمای‭ ‬برج‭ ‬است‭. ‬تغییر‭ ‬تراکم‭ ‬لوورهای‭ ‬عمودی‭ ‬نما،‭ ‬سبب‭ ‬پوشیده‭ ‬شدن‭ ‬و‭ ‬نهان‭ ‬شدن‭ ‬بخش‌های‭ ‬از‭ ‬پوسته‭ ‬شفاف‭ ‬برج‭ ‬در‭ ‬زوایای‭ ‬مختلف،‭ ‬از‭ ‬دید‭ ‬ناظر‭ ‬می‌شود‭. ‬این‭ ‬ایده‭ ‬خلاقانه‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬لوورهای‭ ‬ساده‭ ‬و‭ ‬صلب،‭ ‬سبب‭ ‬شکل‌گیری‭ ‬نمایی‭ ‬پویا‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬تعامل‭ ‬با‭ ‬ناظر‭ ‬شده‭ ‬است؛‭ ‬به‭ ‬گونه‌ای‭ ‬که‭ ‬نمای‭ ‬برج‭ ‬مانند‭ ‬ارگانیسمی‭ ‬زنده‭ ‬به‭ ‬تغییر‭ ‬دید‭ ‬ناظر،‭ ‬واکنش‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬و‭ ‬نماهای‭ ‬متفاوتی‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬کلیت‭ ‬یکسان‭ ‬را‭ ‬عرضه‭ ‬می‌کند‭. ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬لوورها‭ ‬سبب‭ ‬تنظیم‭ ‬نور‭ ‬شرق‭ ‬و‭ ‬غرب‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬داخلی‭ ‬واحدهای‭ ‬اداری‭ ‬می‌شود‭.‬ارتباط‭ ‬نما‭ ‬با‭ ‬فضای‭ ‬داخلی‭: ‬تغییر‭ ‬آهنگ‭ ‬چیدمان‭ ‬لوورهای‭ ‬عمودی‭ ‬جدای‭ ‬از‭ ‬تمایز‭ ‬نمای‭ ‬برج،‭ ‬سبب‭ ‬ایجاد‭ ‬تفاوت‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬واحدهای‭ ‬اداری‭ ‬نیز‭ ‬شده‭ ‬است؛‭ ‬با‭ ‬حرکت‭ ‬ناظر‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬واحدهای‭ ‬اداری‭ ‬نماهای‭ ‬متفاوتی‭ ‬از‭ ‬شهر‭ ‬عرضه‭ ‬می‌شود‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬لوورها‭ ‬سبب‭ ‬تنظیم‭ ‬نور‭ ‬شرق‭ ‬و‭ ‬غرب‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬داخلی‭ ‬واحدهای‭ ‬اداری‭ ‬می‌شود‭.‬بام‭ :‬در‭ ‬بام‭ ‬پروژه‭ ‬به‭ ‬سبب‭ ‬الزامات‭ ‬و‭ ‬استانداردها،‭ ‬هلی‭ ‬پد‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬سبب‭ ‬دیدهای‭ ‬متفاوت‭ ‬از‭ ‬شهر‭ ‬به‭ ‬برج،‭ ‬هلی‭ ‬پد‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یک‭ ‬شاخصه‭ ‬بصری‭ ‬از‭ ‬پروژه‭ ‬لحاظ‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬شریان‌های‭ ‬شهری‭ ‬اطراف‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬منظر‭ ‬دور‭ ‬شهری‭ ‬هلی‭ ‬پد‭ ‬متمایز‭ ‬ساختمان،‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬ساختمان‌های‭ ‬دیگر‭ ‬خودنمایی‭ ‬می‌کند‭. ‬در‭ ‬واقع‭ ‬هلی‭ ‬پد‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یک‭ ‬لندمارک‭ ‬شهری‭ ‬درک‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬خاطره‭

منتشر شده در شماره 49، زمستان 95

مطلب پیشنهادی

آرایه های معماری ایرانی ایوان ولی عصر – حرم امام رضا (ع)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *