بازسازی ساختمان اداری سر نبش خیابان هشت بهشت

طراحان: احسان حسینی – الهام گرامی زاده نایینی(دفتر فرآیند منطقی در طراحی معماری )

همکاران طراحی: محمد امین خسروی راد – صبا سالم –احمدرضا توکلی- شیرین شریف النسب

محل پروژه: اصفهان

عکاس: کوروش دباغ