خانه ای برای دو نسل

طراح: نیما میـرزا محمدی [ فضـــای فَـــــــرا تُـــــهی ]

همکاران طراحی: ملیکا میرمیران

محل پروژه: تهران

عکاس: محمد حسن اتفاق