خانه باغ سرمد

طراح: سرمد سعید نیا

همکاران طراحی: صحرا شکوری، محبوبه روحی 

محل پروژه: رشت

عکاس: محبوبه روحی